KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 2 maj 2018. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast fredagen den 4 maj 2017. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post på info@lightlab.se. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 101 697 740, varav 150 A-aktier och 101 697 590 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 101 699 090. Vidare är ytterligare 160 173 944 B-aktier under registrering vid Bolagsverket. Efter sådan registrering kommer antalet aktier uppgå till 261 871 684 och antalet röster till 261 873 034.

Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande.

2.   Val av ordförande vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Val av en eller två justeringsmän.

5.   Godkännande av dagordning.

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Anförande av verkställande direktören.

8.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.   Beslut om

     a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

     b)    dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

     c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

10.Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

11.Val av styrelse och revisor.

12.Beslut om valberedning.

13.Beslut om antagande av ny bolagsordning.

14.Beslut om sammanläggning av aktier.

15.Beslut om emissionsbemyndigande.

16.Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 750 000 kr att fördelas enligt följande: 250 000 kr utgår till ordföranden och 125 000 kr vardera utgår till ledamöterna.

Upplysningsvis kommer konsultarvoden på 7 000 kr per dag i förekommande fall utgå för arbetsinsatser som ligger utanför styrelseuppdraget. För Göran Seifert förutses cirka 25 sådana dagarvoden utgå under ett år.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Torkel Elgh, Tove Langlet, Göran Seifert och Håkan Wallin samt nyval av Anders Frisk. Torkel Elgh föreslås omväljas som ordförande.

Anders Frisk har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och är idag VD för Northgreen AB. Tidigare har Anders bl a varit VD för Det Naturliga Steget, medgrundare, partner och VD för Sustainable Technologies Fund och VD för Bioendev AB.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2019 som utses enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de två röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2018, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de två största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den tredje största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av två ledamöter. Vidare skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att

det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 förbereda förslag till följande beslut:

1)     förslag till val av ordförande vid årsstämman,

2)     förslag till styrelsearvoden och ersättning till bolagets revisorer,

3)     förslag till val av styrelseledamöter,

4)     förslag till val av styrelseordförande,

5)     förslag till val av revisorer, och

6)     förslag till val av ledamöter till valberedningen alternativt principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 13 ovan)

Styrelsen föreslår, för att möjliggöra en sammanläggning av aktier enligt punkt 14 nedan, en ändring av det antal aktier som kan ges ut enligt bolagsordningen. Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkt 5 följande lydelse:

§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 14 ovan)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier, varigenom 10

aktier läggs samman till en (1) aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Kvotvärdet kommer till följd av denna åtgärd att öka från 0,10 kronor per aktie till en (1) krona per aktie. Innehavare av aktier vars innehav inte är jämnt delbart med 10 kommer att tillskjutas erforderligt antal aktier (så kallade överskjutande aktier) så att innehavet blir delbart med 10. Styrelsen föreslås besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, som beräknas till onsdagen den 23 maj 2018. Det innebär i så fall att från och med tisdagen den 22 maj 2018 handlas LightLabs B-aktier till sin nya aktiekurs.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 ovan.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15 ovan)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 och styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast den 17 april 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2018

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl.07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar: