KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Lightlab Sweden AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018, klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 februari 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 15 februari 2018. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på den extra bolagsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast kl. 16.00 fredagen den 16 februari 2018. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post på e-postadress info@lightlab.se. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 101 697 740, varav 150 A-aktier och 101 697 590 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 101 699 090.

Ärenden

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
  7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission
  8. Avslutande av bolagsstämman

Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4. Aktiekapital         Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier          Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Föreslagen lydelse:

§ 4. Aktiekapital         Aktiekapitalet skall vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier          Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 7 nedan.

För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 17 797 104,50 kronor genom en nyemission av högst 177 971 045 aktier av serie B. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna sju (7) nya aktier för varje fyrtal befintliga aktier, oavsett serie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, skall tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 28 februari 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 mars 2018 till och med den 19 mars 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalnings­tiden. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 mars 2018 till och med den 19 mars 2018. Betalning skall erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,42 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämnings­dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 6 och 7 ovan, fullmaktsformulär samt andra handlingar inför stämman kommer senast den 7 februari 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

________________________

Uppsala i januari 2018

LightLab Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl.08:40 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder under varumärket EEE Light® en teknik för hållbar desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.