Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB (publ)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:

att                fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

att                överföra de till stämmans förfogande stående medlen i ny räkning,

att                bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören,

att                genom omval utse Jan Rynning, Torkel Elgh, Tove Langlet, Göran Seifert och Håkan Wallin till ordinarie styrelseledamöter,

att                omvälja Jan Rynning till styrelseordförande,

att                         styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200.000 kr och övriga ledamöter ett arvode om 100.000 kr vardera. Vidare ska ett dagarvode på 7.000 kr i förekommande fall utgå för arbetsinsatser som ligger utöver vad som följer av styrelseuppdraget,

att                         valberedningen ska bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Bertil Lindahl, Lena Hagman och styrelsens ordförande Jan Rynning,

samt att      bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 20 procent.

Stockholm den 12 maj 2016

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 700 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.