LightLab offentliggör prospekt

Report this content

LightLab Sweden AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträff.

Styrelsen för LightLab Sweden AB (”LightLab” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för LightLabs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på LightLabs (www.lightlab.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se ) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i LightLab erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 28 februari 2018. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nyemitterade aktier.
  • Emissionskursen är 0,42 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 74,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 5 – 19 mars 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 5 – 15 mars 2018.
  • Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om 32,8 MSEK från befintliga ägare, motsvarande 44 procent, och garantier om 34,5 MSEK från befintliga ägare samt externa investerare, motsvarande 46 procent. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 90 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 67,3 MSEK.

Investerarträff

Med anledning av företrädesemissionen presenterar LightLabs VD, Johan Tingsborg, Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm den 7 mars 2018 klockan 15.00. Anmälan skall ske till Erik Penser Bank via e-post till bolagsdag@penser.se. Observera att antalet platser är begränsat.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LightLab i samband med emissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till LightLab.

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i LightLab Sweden AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i LightLab Sweden AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som LightLab upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av LightLab för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från LightLab och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Prenumerera