LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2018

      April – Juni 2018

  • NTU Singapore och LightLab kom överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från någon av parterna.
  • En sammanläggning av aktier, då tio (10) aktier lades samman till en (1) aktie enligt beslut av årsstämman 8 maj, genomfördes i slutet av samma månad.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (49).
  • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 622 (-4 384). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 256 (-2 084).
  • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 564 (-4 436).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,50) sek.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 904 (-1 531).

      Händelser efter rapportperiodens utgång

  • LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.