LightLab tillförs 67,3 MSEK efter avslutad nyemission

Report this content

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) som godkändes av den extra bolagsstämman den 21 februari 2018.

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till omkring 69,9 procent med stöd av teckningsrätter, varav 13,7 procent tecknades genom kvittning av fordran. Därutöver har aktier motsvarande 13,8 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till 83,6 procent vilket medför att aktier motsvarande 6,4 procent har tilldelats emissionsgaranterna för en total teckning om 90 procent.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom Företrädesemissionen tillförs LightLab cirka 67,3 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar med totalt 16 017 394,40 SEK till 26 187 168,40 SEK. Det totala antalet aktier i LightLab ökar med 160 173 944 till 261 871 534. De nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring vecka 15, 2018.

”Det betydande kapitaltillskott som LightLab nu tillförs möjliggör för oss att tillvarata de möjligheter vi ser i den växande marknaden för konsumentnära UV-desinfektionsprodukter, främst genom säljstödjande aktiviteter, fortsatt produktutveckling samt genom investeringar i en produktionslina för prototyper och initial serietillverkning av UV-chip. Vi är i en viktig fas i LightLabs utveckling och det fortsatta förtroende många av våra större och mindre aktieägare visat är glädjande. Jag vill även hälsa nytillkomna aktieägare välkomna”, säger Johan Tingsborg, VD för LightLab

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl.21:00 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar: