Rättelse: LightLab Sweden AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Report this content

Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande avseende kallelse till årsstämma angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen innehåller ingen kurspåverkande information.

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585–8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. 

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 3 maj 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. 

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast måndagen den 6 maj 2019. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post på info@lightlab.se. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls. 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress. 

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 26 187 168, varav 15 A-aktier och 26 187 153 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 26 187 303.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Anförande av verkställande direktören.
  8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
  9. Beslut om 

         a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

         b)    dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

         c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

10.Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

11.Val av styrelse och revisor.

12.Beslut om valberedning.

13.Beslut om emissionsbemyndigande.

14.Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt ovan)

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 750 000 kr att fördelas enligt följande: 250 000 kr utgår till ordföranden och 125 000 kr vardera utgår till ledamöterna. 

Upplysningsvis kommer konsultarvoden på 10 000 kr per dag i förekommande fall utgå för arbetsinsatser som ligger utanför styrelseuppdraget. För Göran Seifert förutses upp till 20 sådana dagarvoden utgå under ett år. 

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. 

Valberedningen föreslår omval av Anders Frisk, Tove Langlet, Göran Seifert och Håkan Wallin samt nyval av Lennart Nilsson. Torkel Elgh har avböjt omval. Anders Frisk föreslås nyväljas som ordförande.

Lennart Nilsson har mer än 30 års erfarenhet från Telekom- och IT-industrin genom olika roller inom Ericsson-koncernen, bl.a. som VD för dotterbolag, inköpsdirektör samt ansvarig för Globala Strategiska Allianser. Lennart har också varit styrelseledamot och ägaransvarig i Sony Ericsson, ett joint venture med Sony. Lennart driver sedan 2013 konsultverksamhet i egen regi, främst inriktad mot rådgivning gällande affärsutveckling, strategier och avtalsfrågor.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2020 som utses enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de två röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2019, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de två största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den tredje största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av två ledamöter. Vidare skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. 

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. 

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 förbereda förslag till följande beslut: 

1)    förslag till val av ordförande vid årsstämman,

2)    förslag till styrelsearvoden och ersättning till bolagets revisorer,

3)    förslag till val av styrelseledamöter,

4)    förslag till val av styrelseordförande,

5)    förslag till val av revisorer, och

6)    förslag till val av ledamöter till valberedningen alternativt principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen. 

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13 ovan) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptionermed eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 och styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast torsdagen den 18 april 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.lightlab.se.

Stockholm i april 2019

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 3 800 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se

Taggar: