Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser. 

HELÅRET 2018

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (54).
 •  Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100 (-7 855). 
 •  Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
 •  Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten till 93 (84)%. 
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,80) sek. 
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13 083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26 126 (4 923).

OKTOBER – DECEMBER 2018

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (5).
 •  Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348 (-2 158). 
 •  Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,50) sek. 
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510 (-1 394). 
 •  I november deltog LightLab tillsammans med ett antal kända svenska exportföretag i den svenska paviljongen på China International Import    Expo (CIIE), vilket var den första publika lanseringen av Bolagets UV-chip på den kinesiska marknaden.
 •  LightLab erhöll från årsskiftet en kreditram om 20 miljoner kronor från Gunnar Dellner, en av Bolagets huvudägare. Syftet med kreditramen är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip skalas upp. 

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 3 900 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.