Bokslutskommuniké 2021 (1 januari – 31 december 2021, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2021)

Report this content

Positivt resultat och ökad lönsamhet

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 700 kkr (13 053 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 202 kkr (2 060 kkr).
 • EBITDA marginalen var 18,8 % (15,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 801 kkr (- 30 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 728 kkr (- 553 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (1,8 mkr).

Perioden, 1 januari – 31 december 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 684 kkr (37 165 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 927 kkr (3 774 kkr).
 • EBITDA marginalen var 10,2 % (10,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 380 kkr (- 412 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 2 256 kkr (- 1 232 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till – 1,8 mkr (1,8 mkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Händelser under kvartalet

 • Vadsbo skriver avtal och får miljonorder från ledande globalt teknikbolag

VD har ordet

”Positivt resultat och ökad lönsamhet”

Vi avslutade året med ett positivt resultat under fjärde kvartalet och en ökad lönsamhet. Vi fick en första miljonorder om 2,7MSEK från ett stort internationellt teknikbolag vilken vi avser att leverera i slutet av mars samt i början på april.

Lönsamheten och resultatet drivs upp av vår proffsaffär där vi säljer tjänster och produkter till större projekt. Vår proffsaffär ökar med 11% under fjärde kvartalet, och totalt sett 14% under helåret 2021. Även vår exportaffär ökar med 26% på under helåret. Både proffs- och exportaffären har grund i en tydlig tillväxt förknippad med Casambi.

Det råder fortsatt komponentbrist med ökande produktionskostnader som följd. Vadsbo har säkrat upp majoriteten av kritiska komponenter i produkter som driver lönsamhet och vi bedömer att vi inte kommer att ha någon brist under kommande kvartal. Bolaget har justerat sina priser för att hantera dessa ökade kostnader.

Vidare har vi både påbörjat nya relationer och samarbeten med flertalet större bolag och även utvecklat våra befintliga relationer. Vi har lagt en bra infrastruktur i vår proffsaffär med ökad likviditet som bäddar för en fortsatt tillväxt på samtliga av bolagets affärsområden. Majoriteten av Covid-restriktionerna är borta och vi har anledningar att tro att 2022 kommer vara ett bra år.

Vi har just börjat.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

För 2021 ökade Koncernens nettoomsättning med 4 % i jämförelse mot 2020.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Periodens EBITDA marginal uppgick till 10,2% (10,2%).

Säsongsvariationer

Företaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är företagets mest lönsamma period när det är mörkare utomhus. Statistiskt har företaget normalt en högre omsättning och högre EBITDA-marginal då.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 47,3 %.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 13 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Tillgängliga likvida medel per den 31 december 2021 uppgår till 1,8 mkr inklusive checkkredit. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 5,8 mkr.

Tidigare factoringavtal om 8 mkr där kundfordringarna direkt sålt löpte ut 2021-01-31 och har ersatts med ett nytt factoringavtal under perioden om 4 mkr där delar av kundfordringarna belånas. Avtalsförändringen har inneburit att våra kundfordringar ökat ifrån 1,4 mkr per 2020-12-31 till 8,3 mkr per 2021-12-31. Den ökade kapitalbindning i kundfordringar har finansierats genom en checkkredit om 4 mkr (3 mkr) samt lån om 2,1 mkr som tecknades december 2020. Den nya finansieringsmodellen har inneburit att dem finansiella kostnaderna under året har minskat.    

Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 31 december) uppgår till 38,6 mkr (37,1 mkr). Försäljningsökningen kommer ifrån segmenten proffs och export, vilket är segmenten där försäljningsresurserna fokuserats. De höjda komponentspriserna har under året gjort att vi minskat antalet OEM affärer. Detta segment har därför en minskad andel av nettoomsättningen. Förändringen av segmentens andel i nettoomsättningen har inneburit att TB för året har ökat.

Årets av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar har minskat väsentligt till -1,5 mkr (-4,2 mkr). Orsaken till detta är vi under 2019 & 2020 gjorde kraftiga nedskrivningar av produktsegmentet drivdon och dessa är idag bokförda till 0 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till - 1,8 mkr där den löpande verksamhetens har genererat 3,8 mkr. Förändring av rörelsekapitalet har varit -8,0 mkr och förändringen hänförs till förändringen av factoringavtal. Investeringsverksamhetens flöde uppgår till -1,5 mkr och är främst hänförligt till aktiverade kostnader för utvecklingen av nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är 3,9 mkr som främst kommer ifrån utnyttjande av checkkredit och skulder till kreditinstitut.

Moderbolaget hade en omsättning om 2,3 mkr under perioden, varav 1,9 mkr var intern omsättning vilket avser fakturering till dotterbolaget för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,6 mkr och moderbolagets egna kapital är totalt 15,2 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt Bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras.

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 20 maj 2021 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 3 000 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 879 st. 

Bolagets börsvärde var per 2021‐12-31 cirka 69 mkr.

Kommande rapporttillfällen   

Årsstämma för räkenskapsåret 2021 den 19 maj 2022 kl16:00 på adress:

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

Årsredovisning kommer finnas tillgänglig senast den 21 april på företagets hemsida.

Delårsrapport kvartal 1 2022 19 maj 2022.

Delårsrapport kvartal 2 2022 19 augusti 2022.

Delårsrapport kvartal 3 2022 11 november 2022.

Bokslutskommuniké för 2022 den 17 februari 2023

Västra Frölunda den 18 februari 2022.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar