Bokslutskommuniké 2022 (1 januari – 31 december 2022, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2022)

Report this content

  

Framgångsrikt förvärv

  

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022.

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 173 kkr (11 700 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 902 kkr (2 202 kkr).
 • EBITDA marginalen var 9,9 % (18,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 413 kkr (1 801 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 296 kkr (1 728 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -1 215 kkr (0 kkr).

   

Perioden, 1 januari – 31 december 2022.

 • Nettoomsättningen uppgick till 46 095 kkr (38 684 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 623 kkr (3 927 kkr).
 • EBITDA marginalen var 3,5 % (10,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 100 kkr (2 380 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 27 kkr (2 256 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 2 055 kkr (-1 802 kkr).

Händelser under och efter kvartalet

 • Ledlab AB förvärvades 2022-09-30 och är nu koncernens andra rörelsedrivande bolag.

VD har ordet

”Framgångsrikt förvärv”

Detta är första kvartalet då vi har två rörelsedrivande dotterbolag, Vadsbo LightTech och Ledlab där båda bolagen visar tillväxt och positivt resultat. Vårt förvärv av LedLab stärker vårt erbjudande ytterligare inom kommersiella projekt och vi ser en stor potential i synergieffekter mellan våra två dotterbolag.

  

Den totala försäljningen på kommersiella projekt fortsätter att öka för koncernen i kvartal 4. Vi ser också en kraftig ökning av antalet offerter och order, varför vi avslutar året med en väsentligt större orderbok än tidigare år. Under kvartal 4 levererade koncernen 8,9 MSEK till kommersiella projekt, vilket är en kraftig ökning jämfört med samma period föregående år.

Det ledande globala teknikföretaget har nu framgångsrikt lanserat våra produkter i Europa vilket förhoppningsvis innebär nya orders under kommande kvartal.

LedLab gör sitt bästa kvartal någonsin där en större order om 1,7 MSEK levererades till Kirunas nya badhus. LedLab har flera nya projekt att leverera på under 2023 och de båda dotterbolagen ser en möjlighet att hitta nya gemensamma projekt då målgruppen för bolagen är mycket snarlik.

Ledlab har produktion i Sverige och levererar hållbara och moderna belysningslösningar till kommersiella projekt i Sverige. Vi ser synergieffekter där bolagen kan dra nytta av varandras projekt och relationer för att stärka sin gemensamma tillväxt under respektive varumärke.

Den svaga svenska valutan har direkt påverkat bolagets lönsamhet under de tre sista kvartalen. Vi tror att denna negativa utveckling har nått sin kulmen men vi kan inte utesluta något när det råder stigande energipriser, räntekostnader och inflation.

Vi är väldigt nöjda med vårt första förvärv och vi ser fram emot att hitta fler fantastiska bolag med lönsamhet där uppenbara synergieffekter finns.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

  

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

2022 ökade Koncernens nettoomsättning med 19% i jämförelse mot 2021. Den organiska tillväxten var 3%.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.

Periodens EBITDA-marginal uppgick till 3,5% (10,2%).

Säsongsvariationer

Bolaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är bolagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har bolaget normalt då en högre omsättning och högre EBITDA-marginal.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 66,2 %.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 19 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2022 uppgick likvida medel och checkkredit till 5,8 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 5,9 mkr.

Den minskade försäljningen under årets början återhämtades under året och vid årets slut hade bolaget en ökad nettoomsättning. Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till 46,1 mkr (38,6 mkr). Ökande kostnader för handelsvaror under tidigare perioder orsakade ett negativ rörelseresultat men bolaget vände den negativa trenden under andra halvåret till lönsamhet igen.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till 2,0 mkr. Den löpande verksamhetens kassaflöde uppgick till -4,3 mkr. Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -3,5 mkr och är främst hänförligt till förvärv av LedLab. Finansieringsverksamhetens kassaflöde på 9,9 mkr kommer främst ifrån koncernens nyemission.

Moderbolaget hade en omsättning om 1,8 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,4 mkr och moderbolagets egna kapital efter nyemissionen var totalt 28,6 mkr varav bundet 7,5 mkr.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt Bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras.

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

18 177 054 st.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 313 200 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,85 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,44 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 869 st. 

Bolagets börsvärde var per 2022‐12-31 cirka 54 mkr.

  

Kommande rapporttillfällen   

Delårsrapport kvartal 1 2023 17 maj 2023

Årsstämma för räkenskapsåret 2022 den 17 maj 2023

Delårsrapport kvartal 2 2023 25 augusti 2023.

Delårsrapport kvartal 3 2023 10 november 2023.

Bokslutskommuniké för 2023 den 16 februari 2024

  

Västra Frölunda den 17 februari 2023.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningslösningar. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av smarta fastigheter i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen är Vadsbo LightTech AB och LedLab AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar