Bokslutskommuniké 2023 (1 januari – 31 december 2023, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2023)

Report this content

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023.

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 258 kkr (19 173 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 163 kkr (1 902 kkr).
 • EBITDA marginalen var 6,7 % (9,9 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 681 kkr (1 413 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 483 kkr (1296 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -36 kkr (-1215 kkr).

Perioden, 1 januari – 31 december 2023.

 • Nettoomsättningen uppgick till 52 190 kkr (46 095 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 556 kkr (1 623 kkr).
 • EBITDA marginalen var 1,1 % (3,5 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 347 kkr (100 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -1 916 kkr (27 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till -1 622 kkr (2 055 kkr).

VD har ordet

 

Ökad omsättning på vår huvudaffär.

Koncernens omsättning ökade under året med 13 % jämfört med föregående år, men omsättningen under det fjärde kvartalet minskade med 10% beroende på en större affär i dotterbolaget LedLab föregående år.

Dotterbolaget Vadsbo LightTechs huvudaffär, uppkopplade kommersiella projekt som nu står för cirka 30% av koncernens omsättning, växte organiskt med hela 186% i det fjärde kvartalet i förhållande till jämförelseperioden.

Under kvartalet har vi levererat vårt största kontorsprojekt någonsin om ca. 30 000 m2 kontorsyta i Stockholm. Vi märker att funktionsbeskrivningarna idag har högre krav på energieffektivisering, vilket passar vår affärsmodell utmärkt.

Utöver detta större projekt noterar vi fortsatt efterfrågan av ljusstyrning till kontor, skolor och äldreboenden. På helåret har affären uppkopplade kommersiella projekt växt organiskt med 205% jämfört med föregående år och vi ser fram emot fortsatt tillväxt under 2024.

Det är bra att vi växer i de affärer vi fokuserar på men vi ser dessvärre en fortsatt nedgång inom vår bostadsaffär. Denna nedgång påverkar tyvärr både vår tillväxtfart och lönsamhet under kvartalet negativt. Vi ser inte att vi tappar marknadsandelar utan följer den rådande konjunkturen av nyproduktion av bostäder och renoveringsbehov i bostäder.

Vi skriver mer offerter än någonsin och antalet projektförfrågningar växte med 205%. Samtidigt bedömer vi fortsatt att vår marknadsandel är liten men starkt växande. Vi är också övertygade om att vi kan kostnadseffektivisera vår kommersiella projektaffär under 2024 med bättre lönsamhet som följd.

Dotterbolaget LedLab har under kvartal fyra levererat en specialdesignad belysning för entréer och arkader. Det har väckt ett bra intresse hos andra fastighetsägare och vi hoppas kunna få in fler orders av dessa projekt kommande år.

Vidare arbetar dotterbolagen med koncerngemensamma synergier som förväntas ge effekt 2024 vad det gäller framförallt försäljning inom fokusområdet kommersiella projekt.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Under 2023 ökade koncernens nettoomsättning med 13% i jämförelse med 2022. Organiskt har nettoomsättningen minskat med 1,1%.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.

Periodens EBITDA-marginal uppgick till 0,8% (3,5%).

Säsongsvariationer

Bolaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är bolagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har bolaget normalt då en högre omsättning och högre EBITDA-marginal.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 58,1 %.

Prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 17 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2023 uppgick likvida medel och checkkredit till 2,2 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 6,6 mkr.

Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till 52,2 mkr (46,1 mkr). Den organiska omsättningen i koncernen minskade med 1,1% mot föregående år, detta trots minskade affärer inom OEM segmentet samt en minskade affärer inom bostadssegmentet. Försäljning inom Sverige till kommersiella projekt har även under fjärde kvartalet 2023 ökat och den försäljningstrenden ger signaler om att koncernens framtid är god.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till -1,6 mkr varav Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -0,4 mkr och Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till 0,1 mkr. Den löpande verksamhetens kassaflöde var -1,2 mkr.

Moderbolaget hade en omsättning om 1,5 mkr under perioden vilket avsåg fakturering till dotterbolag för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,4 mkr före bokslutsdispositioner och moderbolagets egna kapital var totalt 28,9 mkr varav bundet 7,5 mkr.

 

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt Bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras.

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

 

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

 

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

18 177 054 st.

 

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 313 200 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,85 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,44 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 375 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 2,98 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 3,28 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 830 st. 

Bolagets börsvärde var per 2023‐12-31 cirka 16,5 mkr.

 

Kommande rapporttillfällen   

 

Delårsrapport kvartal 1 2024 den 17 Maj 2024.

Årsstämma för räkenskapsåret 2023 den 17 Maj 2024.

Delårsrapport kvartal 2 2024 den 23 augusti 2024.

Delårsrapport kvartal 3 2024 den 8 november 2024.

Bokslutskommuniké för 2024 den 13 februari 2025.

  

Västra Frölunda den 16 februari 2024.

 

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 

 

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33

Vadsbo SwitchTech är en svensk teknikkoncern som bedrivit verksamhet sedan 1996. Koncernen består idag av två dotterbolag, Vadsbo LightTech AB och LedLab AB. Vadsbo LightTech levererar innovativa och energieffektiva belysningslösningar och har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009, en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av energieffektiva fastigheter i synnerhet. LedLab AB har också verkat inom LED-segmentet sedan 2009 och levererar och utvecklar LED-belysningsarmaturer och linjärt ljus. Fokus är på ljusgestaltning och stort fokus på slutresultat och upplevelse. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera