Delårsrapport 1 (1 januari – 31 mars 2018)

Report this content

Framgångsrikt första kvartal med ökad omsättning

 •  Tillväxtökning inom alla segment.
 •  Ökade produktmarginaler.
 •  Nya OEM-affärer.
 •  Framgångsrik systemsatsning.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2018.

 •  Nettoomsättningen uppgick till 8 275 kkr (7 663 kkr).
 •  Nettoomsättningstillväxt 8 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 764 kkr (374 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 9,2 % (4,9 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 229 kkr (8 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till 100 kkr (-107 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (-1,1 mkr).

Händelser under första kvartalet

 •  Vadsbo lanserar ny vriddimmer för LED. VD300 säljs komplett med marknadens mest förekommande ramar och utrustad med flera nya funktioner som marknaden efterfrågat.
 •  Ny marknadsmedarbetare har rekryterats för att stärka koncernens reklam och PR.
 •  Vadsbo får miljonorder inom OEM-segmentet från exportkund om 2 MSEK för leverans under Q2.
 •  Vadsbo tredubblar sin försäljning av vriddimrar med en ökad produktmarginal.

Händelser efter periodens utgång

 •  Vadsbo har skrivit avtal med ännu en exportkund inom smart belysning och IoT och har mottagit en första order om 0,6 MSEK för leverans under Q2.

VD har ordet

”Framgångsrikt första kvartal med löften om mer”

Koncernen har fortsatt där 2017 slutade med en fortsatt tillväxtökning och ökad lönsamhet. Alla koncernens tre största kundsegment grossist, DIY och export har fortsatt att växa. Koncernen har under kvartalet ökat sin försäljning med 8 % där DIY-segmentet fortsätter skörda stora framgångar med tillväxtökning om 60 %. Samtidigt har koncernen framgångsrikt ökat sin produktmarginal med flertalet procent. Vadsbo:s vriddimrar vinner stora framgångar i alla av bolagets dominanta segment vilket har lett till att deras omsättning tredubblats under kvartalet och det finns löften om ännu mer nu när Vadsbo under andra kvartalet kommer inleda sin försäljning av en kundunik vriddimmer för exportmarknaden.

Koncernens anseende inom belysningsbranschen fortsätter öka där bolaget nyligen vunnit en OEM-affär inom den professionella brittiska marknaden och arbetar aktivt med flera OEM-förfrågningar inom dimmersidan vilket påvisar att Vadsbo klivit fram som den naturliga partnern för belysningsstyrning.

Bolagets systemsatsning börjar bära frukt där allt fler grossister och OEM-kunder knyts till vår verksamhet och vårt Casambi-ekosystem. Ekosystemet och vår samlade produktportfölj har gett bolaget en unik konkurrensfördel där koncernen står ensam som den enda kompletta belysningsstyrningsleverantören. Bolaget arbetar aktivt med att ytterligare komplettera systemet med fler produkter för att möta morgondagens behov. Koncernen kommer även fortsätta sin marknadssatsning med en uppdaterad varumärkesprofil och en tydligare marknadskommunikation för att bättre nå ut till våra kunder.

Första kvartalet har redan påvisat att koncernen är på rätt väg med en EBITDA-marginal om 9 % och kommande affärer inom OEM lovar på en fortsatt framgångsrikt 2018 med flera produktlanseringar och nya marknader att erövra.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

 

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. EBITDA marginalen uppgick till 9,2 % för det första kvartalet.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 55,4 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapport 1

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 16 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 31 mars till 1,1 mkr. Koncernen hade
vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 8,4 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 mars) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till -0,1 mkr. Detta kommer främst ur det positiva rörelseresultatet om +0,6 mkr, kundfordringarnas bindning av kapital minskar med +1,7 mkr samt leverantörsskulderna minskar och bidrar därmed mindre till finansieringen av verksamhet med -2,4 mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,5 mkr och bestod främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolaget samt inköpta produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till +0,5 mkr vilket kommer ur den utnyttjade checkkredit om +0,9 mkr samt amorteringen av skulder om -0,3 mkr.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde ett resultat på -0,3 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 17,3 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på AktieTorget under tickern VADS.

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram
14 453 100 st.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2016 tecknades i mars 2016, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 806 st.

Bolagets börsvärde var per 2018‐03‐31 cirka 78 mkr.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q2-18 den 16 augusti 2018.

Delårsrapport Q3-18 den 15 november 2018.     

Bokslutskommuniké 2018 den 21 februari 2019.

Årsstämma för räkenskapsår 2018 den 16 maj 2019.       

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Västra Frölunda den 17 maj 2018.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070‐433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar