Delårsrapport 1 (Delårsrapport 1, 1 januari – 31 mars 2022)

Report this content

Kraftig ökning av order- och offertstock

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 114 kkr (9 020 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 354 kkr (891 kkr).
 • EBITDA marginalen var – 4,4 % (9,9 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till – 704 kkr (516 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till – 645 kkr (528 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (0 mkr).

Händelser efter kvartalet

 • Emission för att stärka rörelsekapitalet och öka den finansiella beredskapen med anledning av planerad expansion och framtida förvärv

VD har ordet

”Kraftig ökning av offert- och orderstock”

Vi såg visserligen en lägre försäljning än under jämförelseperioden men vi har en ökande orderstock med nästan 292% jämfört med föregående år och majoriteten kommer att levereras under Q2. 3 mkr av orderstocken avser leverans till internationella kunder inom Casambi, medan resterande är för leverans till projekt i Sverige. Vi har flera intressanta projekt att leverera under 2022 och vår offertstock inom projekt är kraftigt ökande (+245%) mot samma period föregående år.

Ledtiderna vid projektaffärerna är långa och vi är med tidigt i upphandlingsprocesserna. Marknaden har generellt problem med anskaffning av belysningsarmaturer vilket dessvärre försenar delar av våra leveranser.

Vissa av våra kunder hade en positiv försäljningseffekt av covid-19 i Q1 2021. Konsumenterna renoverade och det medförde ökad försäljning. Denna effekt avtog Q1 2022, vilket vi känt av.

På grund av internationella covidnedstängningar i städer och hamnar så försenades en större orderleverans till Q2 2022.

Vi fortsätter bygga fina relationer med nya projektkunder som jobbar uteslutande med skolor, äldreboende och kontor. Detta gör att jag känner optimism inför framtiden.

Vi nådde inte våra försäljningsmål under Q1 men har stark fortsatt tro på att leverera på våra projekt och vår orderstock under kommande kvartal.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Under Q1 2022 minskade Koncernens nettoomsättning med 11 % i jämförelse mot Q1 2021.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Periodens EBITDA marginal uppgick till             -4,4% (9,9%).

Säsongsvariationer

Företaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är företagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har företaget normalt en högre omsättning och högre EBITDA-marginal då.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 47,9 %.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 13 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 mars 2022 uppgick kvarvarande checkkredit till 1,0 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 6,1 mkr.

Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 31 mars) uppgick till 8,1 mkr (9,0 mkr). Försäljningsminskningen hänförs till att en av våra största kunder minskat sina inköp med 1,0 mkr under kvartalet. Denna kund tog under Q1 förra året ett strategiskt beslut om att öka sitt lager för att inte få komponentbrist.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 mars) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens har genererat 0 mkr. Investeringsverksamhetens flöde uppgick till -0,3 mkr och är främst hänförligt till aktiverade kostnader för utvecklingen av nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är 0,3 mkr som främst kommer ifrån utnyttjande av checkkredit och skulder till kreditinstitut.

Moderbolaget hade en omsättning om 0,4 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,1 mkr och moderbolagets egna kapital är totalt 15,3 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 862 st. 

Bolagets börsvärde var per 2022‐03-31 cirka 48 mkr.

Nyemission:

Styrelsen har 2022-04-22 beslutat om att genomföra en företrädesemission för att stärka rörelsekapitalet och öka den finansiella beredskapen med anledning av planerad expansion och framtida förvärv. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen fick av aktieägarna på årsstämman den 20 maj 2021. Företrädesemissionen kommer att tillföra Vadsbo SwitchTech ca 10,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till ca 0,5 MSEK. Teckningsåtaganden har getts av bolagets större aktieägare, vilka även vederlagsfritt garanterar emissionen fullt. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Tidsplan

 • Teckningsperiod 2 maj – 17 maj 2022.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 25 april 2022.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 26 april 2022.
 • Avstämningsdag är 27 april 2022.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 17 maj 2022.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 2 maj – 12 maj 2022.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 2 maj 2022 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juni 2022.

Kommande rapporttillfällen   

Delårsrapport kvartal 2 2022 19 augusti 2022.

Delårsrapport kvartal 3 2022 11 november 2022.

Bokslutskommuniké för 2022 den 17 februari 2023

Västra Frölunda den 27 April 2022.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar