Delårsrapport 1 (Delårsrapport 1, 1 januari – 31 mars 2024)

Report this content

  

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2024.

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 557 kkr (12 626 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -68 kkr (5 kkr),

varav -348 kkr avser uppstartskostnader Priolight Nordic AB

 • EBITDA marginalen var -0,5 % (0,0 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -534 kkr (-468 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -655 kkr (-592 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 1840 kkr (-595 kkr).

  

Händelser under och efter kvartalet

 • Vadsbo SwitchTech Group AB har under perioden investerat i ett nytt dotterbolag, Priolight Nordic AB.

  

VD har ordet

Bra kassaflöde och uppstart av nytt dotterbolag inom belysning

Trots en vikande marknad framför allt på bostadssidan var koncernens nettoomsättning och resultat i nivå med jämförelseperioden, föregående år.

Vi har startat ett nytt dotterbolag i koncernen, Priolight Nordic AB, med huvudinriktning på energieffektiva LED-produkter, där vi tillsatt Tobias Moberg som VD. Priolight har anställt ytterligare två personer med kompetens inom belysningsbranschen. Priolight har under perioden säkrat avtal med viktiga leverantörer, de första kundkontakterna har knutits och försäljning förväntas under kommande kvartal. Priolight passar bra i vår tillväxtstrategi och utsikterna är goda framför allt med det rådande förbudet mot kompaktlysrör vilket kommer att innebära byte av armaturer och lysrör i fastigheter.

Priolight delar kontor och lager med bolagets dotterbolag LedLab i Alingsås.

LedLab har under kvartalet vidareutvecklat sitt koncept avseende belysning för entréer och arkader. Vi förväntar oss beställningar på detta under kommande kvartal med god lönsamhet. Ledlab har samtidigt stärkt sin organisation på säljsidan och har under perioden integrerats in i Vadsbo LightTechs kundsystem. Vi förväntar oss synergieffekter av att verka i samma plattform.

Vadsbo LightTech har under kvartalet fått in 40% mer projekt än föregående år avseende uppkopplade kommersiella projekt. Vidare har Vadsbo LightTech fått en återkommande beställning från ett ledande internationellt teknikföretag om 1,1 MSEK som kommer att levereras under året. Denna order uteblev 2023 och blir ett bra tillskott för 2024.

Dessvärre backade elbranschen under kvartalet. Vi ser att vår bostadsaffär följer den rådande konjunkturen av bostäder vilket tynger ner vår tillväxt.

Koncernen har arbetat med att driva upp produktmarginalen genom kostnadsminskningar. Vi ser att koncernens produktmarginal ökar under kvartalet, vilket är i linje med de uppsatta målen under året.

Kassaflödet har varit positivt under perioden, främst på grund av minskning av lager. Vi utnyttjar endast en liten del av vår checkkredit och ser att våra finanser stärks. Med stärkta finanser bygger vi en god grund för fortsatta förvärv och utveckling av våra dotterbolag.

  

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

  

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Under Q1 2024 har koncernens nettoomsättning minskat med -0,5 % i jämförelse med Q1 2023.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.

Periodens EBITDA-marginal uppgick till -0,5% (0,0%) inklusive koncernens nya dotterbolag  Priolight Nordic ABs uppstartskostnader, exklusive Priolight Nordic AB del i koncernresultatet var EBITDA-marginalen 2,2%.

Säsongsvariationer

Bolaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är bolagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har bolaget normalt då en högre omsättning och högre EBITDA-marginal.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 60,0 %.

Prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

  

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 20 anställda medarbetare.

  

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 mars 2024 uppgick likvida medel och checkkredit till 6,5 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 5,6 mkr.

Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 31 mars) uppgick till 12,6 mkr (12,6 mkr). Trenden med minskad försäljning till bostadssegmentet fortsätter på samma vis som trenden med ökad försäljning till vårt huvudsegment kommersiella projekt detta ger signaler om att koncernens framtid är god.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 mars) uppgick till 1,8 mkr varav kassaflödet ifrån den löpande verksamheten genererat 2,8 mkr medans finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -1,0 mkr.

Moderbolaget hade en omsättning om 0,4 mkr under perioden vilket avsåg fakturering till dotterbolag för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,1 mkr före bokslutsdispositioner och moderbolagets egna kapital var totalt 28,8 mkr varav bundet 7,5 mkr.

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

  

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

18 177 054 st.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 313 200 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,85 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,44 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 375 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 2,98 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 3,28 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 801 st. 

Bolagets börsvärde var per 2024‐03-31 cirka 14,5 mkr.

  

Kommande rapporttillfällen   

Delårsrapport kvartal 2 2024 den 23 augusti 2024.

Delårsrapport kvartal 3 2024 den 8 november 2024.

Bokslutskommuniké för 2024 den 13 februari 2025.

  

  

Västra Frölunda den 17 maj 2024.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33
   

  

Vadsbo SwitchTech är en svensk teknikkoncern som bedrivit verksamhet sedan 1996. Koncernen består idag av tre dotterbolag, Vadsbo LightTech AB, LedLab AB och Priolight Nordic AB. Vadsbo LightTech levererar innovativa och energieffektiva belysningslösningar och har varit verksamma i LED- segmentet sedan 2009, en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av energieffektiva fastigheter i synnerhet. LedLab AB har också verkat inom LED-segmentet sedan 2009 och levererar och utvecklar LED- belysningsarmaturer och linjärt ljus. Fokus är på ljusgestaltning och stort fokus på slutresultat och upplevelse. Priolight Nordic AB grundades 2024 och levererar LED-produkter inom främst industriella projekt. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar