Delårsrapport 3 (1 januari – 30 september 2021)

Report this content

Pressmeddelande 2021–11–12

Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Delårsrapport  3

(1 januari – 30 september 2021)

Fortsatt tillväxt

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 332 kkr (7 194 kkr).
 • Nettoomsättningen ökade med 2 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 212 kkr (352 kkr).
 • EBITDA marginalen var 2,9 % (4,9 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -180 kkr (- 441 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -203 kkr (- 462 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (0 mkr).

Perioden, 1 januari – 30 september 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 985 kkr (24 112 kkr).
 • Nettoomsättningen ökade med 12 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 724 kkr (1 434 kkr).
 • EBITDA marginalen var 6,4 % (5,9 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 579 kkr (- 661 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 527 kkr (- 679 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till – 1,8 mkr (0 mkr).

Händelser under kvartalet

 • Vadsbo lanserar nya Casambiprodukter för projekt och entreprenad

VD har ordet

”Tillväxt inom vår fokusaffär”

Att få träffa våra kunder igen efter att restriktionerna har minskat har varit mycket stimulerande och vi ser tack vare detta redan nu ett ökat intresse för våra produkter och lösningar. Vi levererar en ökning i vår proffsaffär med 16% under det tredje kvartalet mot föregående år. Tillväxten är direkt kopplad till vår satsning med Casambi och projektmarknaden, där vi ser en ökad marginal och kundnöjdhet med återkommande kunder.

Exportmarknaden ökade även den 16% jämfört med föregående år. Det råder komponentbrist vilket påverkar leveranser i hela elektronikbranschen. Vadsbo tog ett strategiskt beslut tidigt under året att säkra upp komponentlager för bolagets egna kritiska produkter. Detta innebär att vi kommer att kunna leverera under hela vintern vilket vi tror kan stärka vår position på marknaden. Dock drabbas även vi av höjda priser på våra inköp vilket kan påverka våra marginaler på sikt. Vi arbetar nära våra leverantörer för att säkra upp kommande leveranser och hålla nere kostnaderna.

De ökade komponentpriserna har inneburit en vikande försäljning till OEM-kunder som följd. Vi förväntar oss samtidigt att växa på de ovannämnda affärsområdena med ökad lönsamhet som resultat.

Vi kommer avsluta året med förbättrad lönsamhet och vi levererar till allt större projekt med nöjda kunder.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernens nettoomsättning under perioden ökade med 12 %.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Periodens EBITDA marginal uppgick till 6,4% (5,9%).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 40,8 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 13 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Tillgängliga likvida medel per den 30 september 2021 uppgår till 2,4 mkr inklusive checkkredit. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 1,9 mkr.

Tidigare factoringavtal om 8 mkr har ersatts med ett nytt under perioden om 4 mkr i factoringavtal och en checkkredit om 4 mkr samt ett lån om 1,9 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 september) uppgick till - 1,8 mkr där den löpande verksamhetens har genererat 1,6 mkr. Förändring av rörelsekapitalet har varit -6,4 mkr och förändringen hänförs till förändringen av factoringavtal där stora delar av försäljningen ej går genom factoring samt ett ökat lager. Investeringsverksamhetens flöde uppgår till -1,2 mkr och är främst hänförligt till aktiverade kostnader för utvecklingen av nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är 4,1 mkr som främst kommer ifrån utnyttjande av checkkredit.

Moderbolaget hade en intern omsättning om 1,4 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngemensamma kostnader och bolaget gjorde ett resultat på 0,1 mkr. Moderbolagets egna kapital är totalt 14,7 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 20 maj 2021 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 3 000 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 898 st. 

Bolagets börsvärde var per 2021‐09-30 cirka 68 mkr.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022.   

Delårsrapport kvartal 1 2022 19 maj 2022.

Årsstämma för räkenskapsåret 2021 den 19 maj 2022.                                    

Västra Frölunda den 12 november 2021.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar