Delårsrapport 3 (1 januari – 30 september 2022)

Report this content

Första förvärvet genomfört

 

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2022.

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 621 kkr (7 332 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 436 kkr (212 kkr).
 • EBITDA marginalen var 5,7 % (2,9 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 66 kkr (-180 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 34 kkr (-203 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -3 923 kkr (0 kkr). 

 Perioden, 1 januari – 30 september 2022.

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 922 kkr (26 985 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -279 kkr (1 724 kkr).
 • EBITDA marginalen var -1,0 % (6,4 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till – 1 313 kkr (579 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till – 1 269 kkr (527 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 3 269 kkr (-1 802 kkr).

Händelser under och efter kvartalet

 • Bolaget har under perioden förvärvat Ledlab AB per 2022-09-30. Verksamhetens tillträdesdag var först 2022-10-03 varför det förvärvade bolagets balansräkning ej är medtagen i vare sig koncernens eller moderbolagets balansräkning. I samband med förvärvet beslutade styrelsen om nyemission om 833 334 aktier.

VD har ordet

”Första förvärvet genomfört”

Omsättningen i kvartalet ökade och resultatet var bättre jämfört med samma period föregående år. Vi ser att våra kostnadsåtgärder i kombination med ändrad prisbild ger positiv effekt.

Vi har nu levererat hela ordern från det ledande globala teknikföretaget vilket resulterade i att vår omsättning inom OEM ökade under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi ser förhoppningsfullt på att få nya orders under kommande kvartal.

Vi levererade till fler kommersiella projekt, i linje med vår nuvarande strategi. Vår order- samt offertstock inom sådana projekt ökade också under perioden, både i antal affärer och i totalt värde. Med detta i ryggen ser vi positivt på den fortsatta utvecklingen inom vårt projektsegment.

Vi ser att den ökande inflationen och omvärldssituationen som råder leder till att investeringar i bostadsmarknaden bromsas. En lägre investeringstakt kan drabba även vårt erbjudande, trots att detta är direkt kopplat till energi- och kostnadsbesparingar. Det går inte att utesluta att vår affär kommer att påverkas negativt av omvärldssituationen.

Vi har dock en framtidssäker, ökande affär och fortfarande en mindre marknadsandel inom kommersiella projekt där marknaden är stor. Vi ser fortsatt genomslag med vårt passande kunderbjudande. Vi tror att i ekonomiskt osäkra tider kommer företag se över lönsamheten i sina projekt och det bör leda till fortsatt fler projekt och förfrågningar då vårt erbjudande är attraktivt.

Det är med stor glädje vi välkomnar LedLab in i vår koncern. Vi ser med nöje fram emot att arbeta tillsammans med LedLab och att utvärdera potentiella synergier som kan gynna bägge dotterbolagen.

Nya förvärvs- och investeringscase utvärderas kontinuerligt av ledningen och styrelsen, och vi hoppas på detta sätt kunna addera ytterligare värde inom koncernen framöver.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Under årets första 9 månader 2022 har Koncernens nettoomsättning varit oförändrad i jämförelse med samma period 2021.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.

Periodens EBITDA-marginal uppgick till -1,0% (6,4%).

Säsongsvariationer

Bolaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är företagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har bolaget normalt då en högre omsättning och högre EBITDA-marginal.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 75,5 %.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 13 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2022 uppgick likvida medel och checkkredit till 7,2 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 2,5 mkr.

Den minskade försäljningen som bolaget upplevde under Q1 har återhämtats under de senaste 6 månaderna. Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 30 september) uppgick till 26,9 mkr (26,9 mkr). Ökande kostnader för handelsvaror har under tidigare perioder orsakat ett negativ rörelseresultat men bolaget har under Q3 vänt den negativa trenden och blivit lönsamt igen.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 september) uppgick till 3,3 mkr. Den löpande verksamhetens kassaflöde uppgick till -3,0 mkr. Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -0,8 mkr och är främst hänförligt till aktiverade kostnader för utvecklingen av nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är 7,0 mkr som främst kommer ifrån koncernens nyemission.

Moderbolaget hade en omsättning om 1,3 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,0 mkr och moderbolagets egna kapital efter nyemissionen är totalt 25,6 mkr varav bundet 7,1 mkr.

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

  

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

17 343 720 st.

  

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 313 200 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,85 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,44 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 877 st. 

Bolagets börsvärde var per 2022‐09-30 cirka 52 mkr.

Kommande rapporttillfällen   

Bokslutskommuniké för 2022 den 17 februari 2023

Delårsrapport kvartal 1 2023 17 maj 2023

Årsstämma för räkenskapsåret 2022 den 17 maj 2023

  

Västra Frölunda den 11 november 2022.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

  

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar