Delårsrapport 3(1 januari – 30 september 2019)

Report this content

Projektresan går i full fart

 • Leveranser till resturangerkedjor i Europa.
 • OEM-leveranser till kunder i Norden.

Tredje kvartalet, 1 juli-30 september 2019.

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 851 kkr (6 034 kkr).
 • Nettoomsättningstillväxt med 14%. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -61 kkr (5 kkr).
 • EBITDA marginalen var -0,9 % (0,1 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -688 kkr (-558 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -476 kkr (-485 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -0,3 mkr (0 mkr).

Perioden, 1 januari-30 september 2019.

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 387 kkr (22 855 kkr).
 • Nettoomsättningstillväxt med 2%. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -777 kkr (1 207 kkr).
 • EBITDA marginalen var -3,3 % (5,3 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 672kkr (443 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -2 058kkr (-489 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till -0,3 mkr (0 mkr).

VD har ordet

”Projektresan går i full fart”

Vi har utvecklat och förädlat vårt erbjudande till projektmarknaden för avancerad belysningsstyrning. Vi har valt Casambi som partner som är det marknadsledande trådlösa styrsystemet i Europa för större byggprojekt. Vadsbo har anammat och förädlat denna affärsmodell från deras framgångar i Europa och vi ser att vår projektaffär växer i god takt. Framförallt ser vi att bolagets nya koncept för de olika projekttyperna visar god tillväxt. Vi är avtalad huvudleverantör hos ledande resturangerkedjor i Norden och växer med dessa aktörer i deras internationaliseringsresa ut i Europa.

Samtidigt har vi har just påbörjat vår resa genom bearbetning av byggprojekt med Casambi. Vi är förberedda och vi visar tillväxt, men samtidigt är vi i begynnelsen av denna resa som vi känner kommer att visa resultat i kvartal fyra och nästkommande år. Vi har en växande offertstock på helt nya affärer inom det nya affärsområdet Projekt. Nu när konceptet börjar sätta sig kommer fokus vidga sig till att också bearbeta de större byggbolagen och föreskrivande led där säljprocessen är längre men affärerna betydligt större.

Vår OEM-affär fortsätter utvecklas där bolaget levererat produkter till kunder i Norden. Dessa affärer kommer fortsätta utvecklas och bolaget har ytterligare leveranser under kvartal fyra.

Vidare har flertalet produkter närmat sig lansering för att ytterligare vässa bolagets kunderbjudande för proffs och OEM-lösningar för armaturtillverkare.

Vi visar tillväxt, har en växande projektaffär och flera OEM-orders att levererera vilket gör att vi ser ljust på årets sista kvartal för att leverera ett framgångsrikt 2019.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)
 

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.
Koncernens nettoomsättning under perioden ökad med 2 %.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Periodens EBITDA marginalen uppgick till -3,3 % (5,3%).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 57,9 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 15 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 30 september 2019 till 0,5 mkr.
Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 3,8 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 september) uppgick till -0,3 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till +5,2 mkr. Detta kommer främst ur att bolaget påbörjat sin factoring och minskat sina kundfordringar som därmed binder mindre kapital om +6,1 mkr samt minskade leverantörsskulder som bidrar mindre till bolagets finansiering om -0,8 mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -1 mkr och är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och inköpta verktyg för nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är -3,2 mkr som främst kommer ur den minskade andelen av den utnyttjade checkkrediten som minskar bolagets skuldsättning samt amorteringar av förvärvslånet.

Moderbolaget hade en nettoomsättning om 1,5 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngenomsamma tjänster och bolaget gjorde ett resultat på -0,4 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 17,3 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetskriser och andra risker och osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2018 bedöms fortsatt vara aktuella.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VADS.
Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är 14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2019 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.
 2. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 752 st.
Bolagets börsvärde var per 2019-09-30 cirka 49 mkr.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen                         

Bokslutskommuniké-19 den 21 februari 2020.                      
Årsstämma för räkenskapsåret 2019 den 12 maj 2020.                                  

Västra Frölunda den 15:e november 2019.

Henrik Lönner
Verkställande Direktör
Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070‐433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar