Delårsrapport 3 2018

Report this content

Samtliga marknadsområden ökar kraftigt

 • Uppkopplade produkter är tillväxtmotorn.
 • Fyra nya distributörer i Europa.
 • Ny uppdaterad varumärkesprofil.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2018.

 •  Nettoomsättningen uppgick till 6 034 kkr (3 685 kkr).
 •  Nettoomsättningstillväxt 64 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 kkr (-1 042 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 0,1 % (-28,3 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -558 kkr (-1 523 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -485 kkr (-1 457 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (-0,7 mkr).

Perioden, 1 januari-30 september 2018 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 22 855 kkr (18 083 kkr).
 •  Nettoomsättningstillväxt 26 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 207 kkr (-611 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 5,3 % (-3,4 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -443 kkr (-1 930 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -489 kkr (-1 915 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (-1,8 mkr). 

VD har ordet

”Samtliga marknadsområden ökar kraftigt”

Bolaget levererade en stark tillväxt om 64 % under det tredje kvartalet. Tillväxten är avsevärt högre än marknadstillväxten i Sverige vilket innebär att Vadsbo tar marknadsandelar. Bolagets dimmerförsäljning ökade med 91% jämfört med samma period föregående år. Mycket av bolagets tillväxt kommer ur framgångarna med bolagets satsning på den professionella marknaden och smarta ljusstyrningar genom uppkopplade produkter.

Exportsegmentet går fortsatt starkt framåt. Tillväxten kommer från nätverket av distributörer knutna till Casambi där många aktörer valt att satsa på systemet och uppkopplade produkter. Bolaget har slutit flera avtal med nya distributörer och försäljningen har påbörjats.

Bolaget har nyligen implementerat en ny fräschare grafisk manual och kommunikationsprofil för att tydliggöra vår kommunikation med den professionella marknaden. Ny hemsida för Vadsbo Transformatorer AB är planlagd och förväntas ge bolaget en tydligare kommunikation kring värderingar och kundnytta.

Vi sitter inte still, samtliga satsningar vi gör påvisar gott resultat enligt plan. Häng med på en fantastisk resa med oss!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernen överträffade för första gången vårt tillväxtmål under tredje kvartalet med en omsättningstillväxt om 64 % och är i linje med våra mål under perioden med en omsättningstillväxt om 26 %.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. EBITDA marginalen uppgick till 5,3 % under perioden.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 54,9 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 15 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 30 juni till 1,3 mkr. Koncernen hade

vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 7,5 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 september) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till +1,9 mkr. Detta kommer främst ur det positiva kassaflödet från den löpande affärsverksamheten om +0,8 mkr, kundfordringarnas och lagrets bindning av kapitalet minskar med +2,6 mkr, rörelsefordringar binder mer kapital om -0,2 mkr kopplade till ökade skattefordringar samt att bolaget kortfristiga skulder minskar och bidrar därmed mindre till finansieringen av verksamheten med -1,3 mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,6 mkr och bestod främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolaget samt inköpta produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till -0,3 mkr vilket kommer ur den utnyttjade checkkredit om +0,7 mkr samt amorteringen av skulder om -1,1 mkr.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde ett resultat på -1,3 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 16,4 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2018 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2016 tecknades i mars 2016, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.
 2. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 791 st.

Bolagets börsvärde var per 2018‐09‐30 cirka 78 mkr.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2018 den 21 februari 2019.

Årsstämma för räkenskapsår 2018 den 16 maj 2019.       

Västra Frölunda den 15 november 2018.
Henrik Lönner
Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB 
Org. nr. 556476–0782
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070‐433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar