Fulltecknad emission avslutad

Report this content

Vadsbo SwitchTech Group AB avslutade tisdag den 17 maj 2022 sin företrädesemission. Emissionen om drygt 10 MSEK som var fullt garanterad av huvudägarna, tecknades till 68 procent med företräde och en procent utan företräde. Huvudägarna som garanterat emissionen fick därmed teckna 31 procent av emissionen. Garantin att teckna emissionen lämnades helt utan ersättning. Emissionskostnader uppgår till cirka 0,35 MSEK.

 

- Det känns jättebra att vi fått in ytterligare kapital i bolaget, säger Henrik Lönner, VD i Vadsbo SwitchTech Group AB. Nu har vi de ekonomiska resurserna som krävs för att kunna nå de finansiella tillväxtmålen som våra större ägare och styrelsen satt upp för bolaget. Med emissionskapitalet har vi även fått kapital som kan räcka för att även genomföra något förvärv framöver, vilket är en förutsättning för att kunna växa till en större kostym för bolaget.

Fördelning av aktier sker i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet, vilket innebär att samtliga som tecknat sig får full tilldelning. Avräkningsnotor kommer att sändas ut under innevarande vecka.

Handel med utställda BTA kommer att ske tills dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juni 2022.

Genom emission av 2 890 620 aktier i företrädesemissionen ökar antalet aktier efter registrering till totalt 17 343 720 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 1 189 034,20 kronor till 7 134 205,30 kronor.

 

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022.

 

För ytterligare information kontakta VD Henrik Lönner,

tel. 031-23 56 00 eller via mail henrik.lonner@vadsbo.net

 

Om Vadsbo SwitchTech AB (publ):

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedriver verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av smarta energisnåla fastigheter i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera