Halvårsrapport (1 januari – 30 juni 2019)

Report this content

Vi står rustade för att erövra projektmarknaden

 • Framgångsrik lansering av ny tryckdimmer.
 • Nytt kunderbjudande för projekt. 

Andra kvartalet, 1 april-30 juni 2019. 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 8 593 kkr (8 546 kkr).
 •  Nettoomsättningstillväxt med 1%.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -616 kkr (437 kkr).
 •  EBITDA marginalen var -7,2 % (5,1 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 259 kkr (-115 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -948 kkr (-104 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (0 mkr). 

Perioden, 1 januari-30 juni 2019. 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 16 537 kkr (16 822 kkr).
 •  Nettoomsättningen minskar med 2%.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -716 kkr (1 201 kkr).
 •  EBITDA marginalen var -4,3 % (7,1 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 984 kkr (114 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -1 582 kkr (-4 kkr).
 •  Kassaflödet under perioden uppgick till 0 mkr (0 mkr). 

Händelser under andra kvartalet

 • Vadsbo lanserar Gateway och utökar sitt tjänsteutbud för projektmarknaden.

 • Vadsbo lanserar nya dimrar för försäljning till OEM-kunder i Europa. 

VD har ordet

”Vi står rustade för att erövra projektmarknaden”

Under slutet av Q2 lanserade Vadsbo en ny tryckdimmer. Marknaden har tagit emot den väl och första produktionsbatchen var slutsåld innan lansering. Detta är den starkaste öppningen bolaget haft i försäljningsväg på en ny produkt och vi arbetar med att leverera i takt med efterfrågan.

Under första halvan av 2019 har bolaget allokerat stora resurser på att bygga infrastruktur och kunderbjudande för att erbjuda både tjänster och produkter till föreskrivande led och projekt. Vi förstärker vår närvaro på denna marknad och det är en nyckelfaktor i vår framtida tillväxt.

För att påskynda detta arbete har bolaget medvetet tagit ökade rörelsekostnader under kvartalet, vilket har påverkat resultatet negativt jämfört med tidigare kvartal.

Bolaget har levererat en smärre tillväxt i Q2 och detta ska ses i ljuset av försenade OEM orders om 3,5 MSEK som istället kommer kommande halvår.

Vår exportförsäljning går starkt framåt och ökar med 2 MSEK jämfört med samma period föregående år vilket hänger ihop med vår fortsatta satsning på Casambi och Casambis partners i Europa.

Med dessa OEM orders, nytt kunderbjudande inom projekt och nya produkter står vi rustade för ett starkt andra halvår.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)
 

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernens nettoomsättning under perioden minskade med 2 % första halvåret.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Periodens EBITDA marginalen uppgick till -7,2 % (5,1%).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 58,3 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 15 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 30 juni 2019 till 1,2 mkr.
Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 3,5 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 juni) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till +4,4 mkr. Detta kommer främst ur att bolaget påbörjat sin factoring och minskat sina kundfordringar som därmed binder mindre kapital om +6 mkr samt minskade leverantörsskulder som bidrar mindre till bolagets finansiering om -0,5 mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -0,8 mkr och är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och inköpta verktyg för nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är -3,6 mkr som främst kommer ur den minskade andelen av den utnyttjade checkkrediten som minskar bolagetsskuldsättning samt amorteringar av förvärvslånet.

Moderbolaget hade en nettoomsättning om 0,9 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngenomsamma tjänster och bolaget gjorde ett resultat på -0,4 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 17,3 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetskriser och andra risker och osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2018 bedöms fortsatt vara aktuella.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2019 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.
 2. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 760 st.

Bolagets börsvärde var per 2019-06-30 cirka 61 mkr.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3-19 den 15 november 2019.     

Bokslutskommuniké-19 den 21 februari 2020.    

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 den 12 maj 2020.      

Västra Frölunda den 15:e augusti 2019.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070‐433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar