Halvårsrapport (1 januari – 30 juni 2020)

Report this content

Andra kvartalet, 1 april-30 juni 2020.

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 352 kkr (8 593 kkr).
 • Nettoomsättningen minskade med 2,8 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 650 kkr (-616 kkr).
 • EBITDA marginalen var 7,8 % (-7,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 kkr (-1 259 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -85 kkr (-948 kkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till 0 kkr (5 kkr).

Perioden, 1 januari-30 juni 2020.

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 918 kkr (16 537 kkr).
 • Nettoomsättningen ökade med 2,3 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 082 kkr (-716 kkr).
 • EBITDA marginalen var 6,4 % (-4,3 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -220 kkr (-1 984 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -233 kkr (-1 582 kkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till 0 kkr (5 kkr).

VD har ordet

”Stärkt lönsamhet under kvartal 2”

Nettoomsättningen för kvartalet låg i nivå med föregående år samtidigt som lönsamheten förstärktes. Coronakrisen skapade en stor osäkerhet på marknaden för perioden vilket gör att utfallet känns stärkande för Vadsbo. Vår nya försäljningsstrategi mot projektmarknaden utvecklas enligt plan och hjälper till att förstärka marginalen för perioden. Vår offertstock för större projekt har ökat markant under perioden. Även med en mer avvaktande projektmarknad under hösten bedömer vi en fortsatt stark tillväxt inom detta segment.  

Under Q2 noterar jag en minskad aktivitet hos våra kunder, framförallt de som arbetar mot bostadsmarknaden. Detta gäller både våra elgrossister och DIY kunder. Samtidigt har vårt nya affärsområde för större projekt ökat stadigt.

Vidare noterar vi att vår digitala marknadsföring går starkt framåt med fler följare och exponeringar som genererar nya kunder och affärsmöjligheter.

Jag ser fram emot en höst med mindre Corona-påverkan och där vi fortsätter växa med lönsamhet när marknaden vänder upp och projekten drar igång igen på allvar.

Håll ut! Och håll avstånd.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernens nettoomsättning under perioden ökade med 2 % första halvåret.  

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Periodens EBITDA marginalen uppgick till 7,5 % (-7,2%).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 52,5 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 12 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 30 juni 2020 till 1,0 mkr.
Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 2,1 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 juni) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till -0,7 mkr. Detta kommer främst ur bolagets positiva resultatutveckling från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 mkr. Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgår till -1,6 mkr.  

Moderbolaget hade en nettoomsättning om 1,2 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngenomsamma tjänster och bolaget gjorde ett resultat på 0 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 14,3 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetsrisker och andra osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2019 bedöms fortsatt vara aktuella.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 12 maj 2020 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 3 000 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 740 st. 

Bolagets börsvärde var per 2020-06-30 cirka 27 mkr.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3-20 den 17 november 2020.                           

Bokslutskommuniké-2020 den 21 februari 2021.                   

Västra Frölunda den 19:e augusti 2020.

 

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070‐433 13 20
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar