Halvårsrapport (1 januari – 30 juni 2021)

Report this content

Pressmeddelande 2021–08–20

 

Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Halvårsrapport 

(1 januari – 30 juni 2021)

Fortsatt ökad omsättning och lönsamhet

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 633 kkr (8 352 kkr).
 • Nettoomsättningen ökade med 27 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 621 kkr (650 kkr).
 • EBITDA marginalen var 5,8 % (7,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 242 kkr (- 1 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 202kkr (- 85 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (0 mkr).

Perioden, 1 januari – 30 juni 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 653 kkr (16 918 kkr).
 • Nettoomsättningen ökade med 16 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 512 kkr (1 082 kkr).
 • EBITDA marginalen var 7,7 % (6,4 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 758 kkr (- 220 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 731 kkr (- 233 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till – 1,8 mkr (0 mkr).

VD har ordet

”Fortsatt god tillväxt med lönsamhet

I det andra kvartalet visar vi på fortsatt lönsam tillväxt. Vi känner att framför allt vårt strategiska samarbete med Casambi ger resultat med god tillväxt som följd. Både de produkter och lösningar som vi utvecklar för Casambi-teknologin och i vår övriga produktportfölj går fortsatt starkt internationellt. Detta har lett till att vår exportaffär har växt med 56% under det andra kvartalet.

Vidare går vår projektaffär fortsatt starkt och har ökat med 29% under Q2, jämfört med föregående år. Vi erbjuder både tjänster och produkter för våra kunder och vårt kunderbjudande har förtydligats i föreskrivande led, vilket innebär att vi blir föreskrivna i fler projekt med en fortsatt positiv framtid att vänta. Vi skapar en förtroendebyggande kundnöjdhet i projekten med långsiktiga affärsrelationer som följd.

Vi har under kvartalet även sett en ökad försäljning även inom OEM med 17% och kan konstatera att vi är på rätt väg i vår positionering på marknaden. 

Vi kommer att fortsätta investera i att ta nya marknadsandelar inom samtliga segment med ökad tillväxt och lönsamhet som följd.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

 

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernens nettoomsättning under perioden ökade med 16 % .  

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Periodens EBITDA marginal uppgick till 7,7 % (6,4%).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 38,8 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 13 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Tillgängliga likvida medel per den 30 juni 2021 uppgår till 0,2 mkr inklusive checkkredit. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 2 mkr.

Tidigare factoringavtal om 8 mkr har ersatts med ett nytt under perioden om 4 mkr i factoringavtal och en checkkredit om 4 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 juni) uppgick till - 1,8 mkr där den löpande verksamhetens har genererat 1,4 mkr. Förändring av rörelsekapitalet har varit -6,7 mkr och förändringen hänförs till förändringen av factoringavtal där stora delar av försäljningen ej går genom factoring samt ett ökat lager. Investeringsverksamhetens flöde uppgår till -1,2 mkr och är främst hänförligt till aktiverade kostnader för utvecklingen av nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är 4,7 mkr som främst kommer ifrån utnyttjande av checkkredit.

Moderbolaget hade en intern omsättning om 1 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngemensamma kostnader och bolaget gjorde ett resultat på 0 mkr. Moderbolagets egna kapital är totalt 14,5 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetsrisker och andra risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 20 maj 2021 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 3 000 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 830 st. 

Bolagets börsvärde var per 2021‐06-30 cirka 61 mkr.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3-21 den 12 november 2021.                          

Bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022.         

                                                         

Västra Frölunda den 20 augusti 2021.

 

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar