Halvårsrapport (1 januari – 30 juni 2022)

Report this content

Ökad omsättning och orderstock

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2022.

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 187 kkr (10 633 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 361 kkr (621 kkr).
 • EBITDA marginalen var – 3,2 % (5,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till – 675 kkr (242 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till – 659 kkr (202 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 7 192 kkr (-1 802 kkr).

 Perioden, 1 januari – 30 juni 2022.

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 300 kkr (19 653 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 715 kkr (1 512 kkr).
 • EBITDA marginalen var – 3,7 % (7,7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till – 1 379 kkr (758 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till – 1 304 kkr (731 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 7 192 kkr (-1 802 kkr).

Händelser under kvartalet

 • Bolaget genomförde en fulltecknad nyemission som tillförde bolaget ca 10 Mkr efter emissionskostnader.

VD har ordet

”Ökad omsättning och orderstock”

Omsättningen ökade under andra kvartalet jämfört med jämförelseperioden, men rörelseresultat var negativt beroende på ökade kostnader.

Vi har levererat stora delar av den första beställningen från det ledande globala teknikföretaget som lagt order enligt tidigare pressmeddelande. Det har lett till att vår omsättning för OEM (Original Equipment Manufacturer) ökade under andra kvartalet jämfört med föregående år.

Framför allt ser vi en ökning av orders till större kommersiella projekt under andra kvartalet. Det är ett antal skolor, kontor och äldreboende som vi skall leverera till under höst och vinter.

Vi har haft kostnadsökningar orsakade av den oroliga situationen i omvärlden, vilket påverkar vår lönsamhet. Ökade kostnader för transporter, komponentbrister och en försvagad valuta har lett till att vi tvingats till prisjusteringar, vars effekter vi bör se under kommande halvår, men det kan inte uteslutas att vår affär kan komma att påverkas ytterligare av omvärldssituationen.

Vi har trots detta ett fantastiskt, framtidssäkert och kostnadseffektivt kunderbjudande, vilket våra kunder bekräftar. Vi ser en ökning av återkommande och självgående kunder där vi bidrar till och utvecklar kundernas egna arbetssätt, lönsamhet och erbjudanden. Det är engagerande och jag är ödmjuk inför dessa nya relationer med beslutsfattare.

Vi håller på att förändra branschens syn på flexibla, smarta och kostnadseffektiva installationer genom Europas snabbast växande styrsystem inom belysning, Casambi, vilket får mig att se mycket optimistiskt på framtiden.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Under första halvåret 2022 minskade Koncernens nettoomsättning med 2 % i jämförelse med första halvåret 2021.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.

Periodens EBITDA-marginal uppgick till -3,7% (7,7%).

Säsongsvariationer

Företaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är företagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har företaget normalt en högre omsättning och högre EBITDA-marginal då.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 64,7 %.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 13 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2022 uppgick likvida medel och checkkredit till 11,2 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4,2 mkr.

Den minskade försäljningen som bolaget upplevde under Q1 har återhämtat sig under Q2. Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 30 juni) uppgick till 19,3 mkr (19,7 mkr). Ökande kostnader för handelsvaror under perioden har däremot gjort att bolaget tillfälligt ej är lönsamt.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 juni) uppgick till 7,2 mkr. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är 8,7 mkr som främst kommer ifrån koncernens nyemission. Den löpande verksamhetens flöde uppgick till -0,6 mkr. Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -0,6 mkr och är främst hänförligt till aktiverade kostnader för utvecklingen av nya produkter och dess produktion.

Moderbolaget hade en omsättning om 0,8 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till - 0,1 mkr och moderbolagets egna kapital efter nyemissionen är totalt 25,4 mkr varav bundet 7,1 mkr.

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

17 343 720 st.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 313 200st teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,85 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,44 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 886 st. 

Bolagets börsvärde var per 2022‐06-30 cirka 61 mkr.

Kommande rapporttillfällen   

Delårsrapport kvartal 3 2022 11 november 2022.

Bokslutskommuniké för 2022 den 17 februari 2023

Västra Frölunda den 19 augusti 2022.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar