Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Report this content

Den 17 maj höll Vadsbo SwitchTech Group årsstämma och nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att balansera bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktöreren för verksamhetsåret 2018-01-01 till 2018-12-31.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt 150 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen och att revisorsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några suppleanter.
Följande personer valdes av stämman till styrelse:

-          Göran Nordlund-Omval

-          Martin Larsson-Omval

-          Kristian Larsson-Omval

-          Ankie Hvittfeldt-Omval

-          Carl Schneider-Omval

Stämman beslutade även att välja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Zlatan Mitrovic.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera

upp till 1 500 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 400 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo Transformatorer AB som berättigar till teckning av högst 400 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vadsbo Transformatorer AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Lönner, VD
E-post: henrik.lonner@vadsbo.net
Telefon: 0700-910340

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar