Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Report this content

Den 12 maj höll Vadsbo SwitchTech Group årsstämma och nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörer för verksamhetsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt maximalt 150 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen och att revisorsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några suppleanter.

Följande personer valdes av stämman till styrelse:

-          Göran Nordlund-Omval

-          Martin Larsson-Omval

-          Kristian Larsson-Omval

-          Ankie Hvittfeldt-Omval

-          Carl Schneider-Omval

Stämman beslutade även att välja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Zlatan Mitrovic.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 3 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 800 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo SwitchTech AB som berättigar till teckning av högst 800 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vadsbo SwitchTech AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Lönner, VD

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av smarta byggprojekt i allmänhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight med tickern VADS.

Prenumerera