Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)
556476–0782

Göteborg, 2020-05-20

Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Den 20 maj 2021 höll Vadsbo SwitchTech Group sin årsstämma och nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 4 ledamöter utan några suppleanter.
Följande personer valdes av stämman till styrelse:

-          Karl Nordlund           - Nyval

-          Kristian Larsson         - Omval

-          Ankie Hvittfeldt         - Omval

-          Carl Schneider           - Omval

Stämman beslutade även att välja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Zlatan Mitrovic.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt maximalt 150 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen och att revisorsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 3 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 500 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo LightTech AB som berättigar till teckning av högst 500 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vadsbo LightTech AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 20 000 teckningsoptioner till extern styrelseledamot som berättigar till teckning av högst 20 000 aktier i bolaget.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Lönner, VD
E-post:
henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

Prenumerera