Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Report this content

 

Vadsbo SwitchTech Group AB

556476-0782

Göteborg 2024-05-21

  

Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Den 17 maj 2024 höll Vadsbo SwitchTech Group sin årsstämma och nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

  

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

  

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några suppleanter.
Följande personer valdes av stämman till styrelse:

- Ankie Hvittfeldt                    - Omval

- Carl Schneider                     - Omval

- Kristian Larsson                   - Omval

- Karl Nordlund                       - Omval

- Magnus Tyrén                       - Nyval

   

Stämman beslutade att välja Frejs Revisorer AB som revisionsbolag. Revisionsbolaget hade meddelat att, om de blev vald, kommer utse Jonas Hann som huvudansvarig revisor.

  

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Stämman beslutade Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 52 500 kronor (ett prisbasbelopp) till externa styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Stämman beslutade att arvodera revisorn enligt godkänd räkning.

  

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 5 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

  

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 500 000 teckningsoptioner till de helägda dotterbolagen som berättigar till teckning av högst 500 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för dotterbolagen att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 20 000 teckningsoptioner för extern styrelseledamot som berättigar till teckning av högst 20 000 aktier i bolaget.

  

Namnändring samt ändring bolagsordning

Stämman beslutade att ändra namn på Bolaget Vadsbo SwitchTech Group AB till Lightning Group AB och göra följande ändringar i bolagsordningen:

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lightning Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§3 Verksamhet

Bolaget skall, utöver att tillhandahålla koncerngemensamma tjänster, köpa, sälja, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier i dotter- och intressebolag) samt utföra tjänster i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.

  

  

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Lönner, VD
E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

  

Om Vadsbo SwitchTech AB (publ):

Vadsbo SwitchTech är en svensk teknikkoncern som bedrivit verksamhet sedan 1996. Koncernen består idag av tre dotterbolag, Vadsbo LightTech AB, LedLab AB och Priolight Nordic AB. Vadsbo LightTech levererar innovativa och energieffektiva belysningslösningar och har varit verksamma i LED- segmentet sedan 2009, en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av energieffektiva fastigheter i synnerhet. LedLab AB har också verkat inom LED-segmentet sedan 2009 och levererar och utvecklar LED- belysningsarmaturer och linjärt ljus. Fokus är på ljusgestaltning och stort fokus på slutresultat och upplevelse. Priolight Nordic AB grundades 2024 och levererar LED-produkter inom främst industriella projekt. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.