• news.cision.com/
 • Lightning Group AB/
 • Vadsbo SwitchTech Group AB: Bokslutskommuniké 2019 (Helåret 1 januari - 31 december 2019, delårsrapport 4, 1 oktober - 31 december 2019)

Vadsbo SwitchTech Group AB: Bokslutskommuniké 2019 (Helåret 1 januari - 31 december 2019, delårsrapport 4, 1 oktober - 31 december 2019)

Report this content

Nya produkter, nya marknader och fortsatt tillväxt

 • Fortsatt framgång med export och DIY försäljningen
 • Nya affärer inom OEM-försäljningen går starkt framåt
 • Projektaffärerna växer

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2019.

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 148 kkr (9 716 kkr).
 • Nettoomsättningen ökade med 4 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 68 kkr (433 kkr).
 • EBITDA marginalen var 0,7 % (4,5 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 575 kkr (-156kkr). Rörelseresultatet påverkades negativt med 3 000 kkr av en, ej kassaflödespåverkande, engångsnedskrivning av immateriella tillgångar
 • Nettoresultatet uppgick till -3 900 kkr (-15 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (0 mkr).

Helåret, 1 januari-31 december 2019.

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 535 kkr (32 571 kkr).
 • Nettoomsättningstillväxt 3 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -709 kkr (1 640 kkr).
 • EBITDA marginalen var -2,1% (5%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 248 kkr (-599 kkr). Rörelseresultatet påverkades negativt med 3 000 kkr av en, ej kassaflödespåverkande, engångsnedskrivning av immateriella tillgångar
 • Nettoresultatet uppgick till -5 958 kkr (-505 kkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till 0 mkr (0 mkr).

VD har ordet

”Fortsatt tillväxt på nya marknader”

Vi hade en ökad omsättning 2019. Vadsbos export är fortsatt framgångsrik med en tillväxt om 29%. Tillväxten bygger på nya kontrakt genom Casambi anslutna partners i Europa. Casambi tar marknadsandelar i världen och skapar nya marknader där Vadsbo är en nyckelpartner i denna tillväxt. Vi ser att Casambis ekosystem kommer att vara en tillväxtfaktor för oss i framtiden.

Vi ökade även vår försäljning på DIY-marknaden med 29% genom fortsatt leverans av kvalitativa dimrar och lansering av nya produkter.

Vadsbos försäljning av dimrar har under 2019 ökat med 15%. Försäljningen skedde på både den inhemska- och på exportmarknaden till grossister och distributörer i Europa där flera nya produkter lanserades.

Året har dessutom inneburit flertalet positiva utmaningar. Vi har förändrat vårt säljarbete i Sverige mot det professionella ledet, vilket förväntas ge resultat under 2020. Vi träffar större kunder och tar större affärer för fortsatt tillväxt. Detta i linje med övriga Casambi-partners i Europa som också visar tillväxt.

Vidare har vi noterat en nedgång på försäljning av drivdon. Marknaden för styckförsäljning av drivdon har varit vikande eftersom kunderna köper en paketlösning av drivdon och armaturer istället.

Som en konsekvens av denna marknadsförändring har Bolaget gjort en nedskrivning av immateriella tillgångar om 3 mkr inom drivdon, vilket har inneburit att resultatet för 2019 blev sämre än väntat. Detta förväntas vara en engångsföreteelse och har ej påverkat kassaflödet. Genom denna åtgärd har vi rensat i balansräkningen för att ladda för en lyckad resa 2020.

Jag ser med tillförsikt fram emot 2020. Vi har redan erhållit stora orders inom OEM, vi ser en positiv ökning hos DIY och vårt nya arbetssätt för den professionella marknaden förväntas ge tillväxt.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

 

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernens nettoomsättning växte med 3 % helåret 2019.  

 

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Helårets EBITDA marginal var -2,1 % (5% föregående år).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 52,7 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

 

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 14 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 31 december 2019 till 2,7 mkr med nyttjad kredit om 0,3 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 1,3 mkr. Koncernen har förlängt sitt factoringavtal med en limit om 8 mkr och har därutöver en checklimit på 3 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till +2,6 mkr. Detta kommer främst ur att bolaget använder factoring och har då minskat sina kundfordringar som därmed binder mindre kapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -1,2 mkr och är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och inköpta verktyg för nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är -5,8 mkr som främst kommer ur minskning av checkkredit med -3 mkr samt amorteringar av förvärvslånet.

Moderbolaget hade en intern omsättning om 2,1 mkr under helårsperioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngemensamma kostnader och bolaget gjorde ett resultat på -3,4 mkr, varav 3 mkr avser aktietillskott till dotterbolaget. Moderbolagets egna kapital var totalt 14,3 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetsrisker och andra risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2019 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.
 2. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 360 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 729 st. 

Bolagets börsvärde var per 2019‐12-31 cirka 43 mkr.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt Bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma för räkenskapsår 2019 den 12 maj 2020 klockan 16:00 på adress:

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig den 10:e april på företagets hemsida.           

Delårsrapport Q1-20 den 12 maj 2020.

Delårsrapport Q2-20 den 19 augusti 2020.    

Delårsrapport Q3-20 den 17 november 2020.                           

Bokslutskommuniké för 2020 den 18 februari 2021.             

               

Västra Frölunda den 21 februari 2020.

 

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070‐433 13 20
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Vadsbo SwitchTech Group AB
+46 (0)31-23 56 00
info@vadsboswitchtechgroup.se
Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid.

Prenumerera

Dokument & länkar