Vadsbo SwitchTech Group AB (publ) Delårsrapport 3 (1 januari – 30 september 2023)

Report this content

 

Ökad omsättning

  

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2023.

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 311 kkr (7 621 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -306 kkr (436 kkr).
 • EBITDA marginalen var -3,0 % (5,7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -782 kkr (66 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -887 kkr (34 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -371 kkr (-3923 kkr).

 

Perioden, 1 januari – 30 september 2023.

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 932 kkr (26 922 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -607 kkr (-279 kkr).
 • EBITDA marginalen var -1,0 % (-1,0 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 028 kkr (-1 313 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -2 399 kkr (-1 269 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till -1 586 kkr (3 269 kkr).

 

VD har ordet

 

Ökad omsättning

Vi visar på fortsatt ökad omsättning, även i det tredje kvartalet. Tillväxten är främst härledd till förvärvet av LedLab som genomfördes sista kvartalet 2022.

Dotterbolaget LedLab har under kvartal tre utvecklat en specialdesignad belysning för entréer och arkader. Detta har drivit kostnader för kvartal tre. Planen är att utveckla detta koncept vidare och marknadsföra detta på föreskrivande led.

Dotterbolaget Vadsbo LightTechs huvudaffär, uppkopplade kommersiella projekt, växte organiskt med hela 250% i det tredje kvartalet i förhållande till jämförelseperioden och befäste sin position som bolaget största affärsområde. Bland de större leveranserna noterar vi flera skolor, kontor, butiker och lagerlokaler, vilket är i linje med bolagets strategi och målsättningar. Säljinsatserna som implementerats inom kommersiella projekt har lett till fler offerter och vi ser att det driver orders och försäljning. Även bolagets exportaffär växte fortsatt under andra kvartalet. Vi gläds åt att bolagets fokusområden växer, men ser samtidigt en nedgång i vår traditionella affär, d.v.s. affärer utanför större kommersiella projekt. Detta är kopplat till den sviktande konjunkturen och påverkade tyvärr både tillväxt och lönsamheten under kvartalet negativt.

Vadsbo LightTech har också genomfört flytt av produktion av en storsäljande artikel, vilket förväntas påverka vår lönsamhet till det bättre under kommande kvartal.

Båda dotterbolagen har säsongsvariationer där tredje kvartalet historiskt sett brukar vara det svagaste. Detta påverkar givetvis resultatet för kvartalet även i år.

Båda dotterbolagen växer fortsatt bra inom kommersiella projekt samtidigt som det finns marknadsandelar att ta. Vi går in i kvartal fyra där vi historiskt sett haft en god omsättning med lönsamhet.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

  

Koncernens finansiella mål

 

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Under första halvåret 2023 ökade koncernens nettoomsättning med 30% i jämförelse med 2022. Organiskt har nettoomsättningen minskat med 0,7%.

 

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.

Periodens EBITDA-marginal uppgick till -1,0% (-1,0%).

 

Säsongsvariationer

Bolaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är bolagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har bolaget normalt då en högre omsättning och högre EBITDA-marginal.

 

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 61,9 %.

 

Prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

 

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 17 anställda medarbetare.

 

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 september 2023 uppgick likvida medel och checkkredit till 2,6 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 5,7 mkr.

Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 30 september) uppgick till 34,9 mkr (26,9 mkr). Den organiska omsättningen är nu i nivå med samma period som föregående år, detta trots minskade affärer inom OEM segmentet. Försäljning inom Sverige till kommersiella projekt har även under tredje kvartalet 2023 ökat och den försäljningstrenden ger signaler om att koncernens framtid är god.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 september) uppgick till -1,6 mkr varav Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -0,3 mkr och Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -0,8 mkr. Den löpande verksamhetens kassaflöde var -0,5 mkr.

Moderbolaget hade en omsättning om 1,1 mkr under perioden vilket avsåg fakturering till dotterbolag för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,2 mkr och moderbolagets egna kapital var totalt 28,9 mkr varav bundet 7,5 mkr.

 

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

 

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

 

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

18 177 054 st.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 313 200 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,85 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,44 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 375 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 2,98 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 3,28 SEK.

 

Antal aktieägare var vid periodens slut 844 st. 

Bolagets börsvärde var per 2023‐09-30 cirka 29 mkr.

 

 

Kommande rapporttillfällen   

Bokslutskommuniké för 2023 den 16 februari 2024

Delårsrapport kvartal 1 2024 den 16 Maj 2024

Årsstämma för räkenskapsåret 2023 den 16 Maj 2024

 

 

Västra Frölunda den 10 november 2023.

 

Henrik Lönner

 

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33

  

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningslösningar. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av energieffektiva fastigheter i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen är Vadsbo LightTech AB och LedLab AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar