Vadsbo SwitchTech Group AB genomför företrädesemission

Report this content

Styrelsen i Vadsbo SwitchTech Group AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att stärka rörelsekapitalet och öka den finansiella beredskapen med anledning av planerad expansion och framtida förvärv. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen fick av aktieägarna på årsstämman den 20 maj 2021. Företrädesemissionen kommer att tillföra Vadsbo SwitchTech ca 10,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,5 MSEK. Teckningsåtaganden har getts av bolagets större aktieägare, vilka även vederlagsfritt garanterar emissionen fullt. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 3,60 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 2 890 620 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 2 maj – 17 maj 2022.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 25 april 2022.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 26 april 2022.
 • Avstämningsdag är 27 april 2022.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 17 maj 2022.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 2 maj – 12 maj 2022.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 2 maj 2022 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juni 2022.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.vadsboswitchtechgroup.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information kontakta VD Henrik Lönner,

tel. 031-23 56 00 eller via mail henrik.lonner@vadsbo.net

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2022.

Om Vadsbo SwitchTech AB (publ):

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedriver verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.