Vadsbo SwitchTech Group förvärvar 100% av aktierna i LedLab AB

Report this content

 

Vadsbo SwitchTech Group AB har idag förvärvat LedLab AB och tillträder samtidigt 100% av aktierna. LedLab är verksamt inom belysningslösningar med LED. Förvärvet genomförs dels genom en riktad apportemission om 833 334 stycken aktier, beslutad inom bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen den 19 maj 2022, och dels genom kontant betalning uppgående till 3 miljoner kronor. Teckningskursen för aktierna uppgår till 3,6 kronor per aktie. En resultatbaserad tilläggsköpeskilling ska betalas efter 2025 års bokslut, förutsatt att vissa uppsatta tillväxtmål är nådda. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 10 mkr.

 

Vadsbo SwitchTech Groups förvärv av LedLab AB är ett steg i att bredda kompetensen inom koncernen och utöka koncernens erbjudande. LedLab har sina lokaler i Alingsås och är verksamma inom ljusdesign och belysningslösningar för inre och yttre miljöer, vilket är ett bra komplement till Vadsbos belysningsstyrningssystem. Produkter som LedLab tillhandahåller är till exempel armaturer såsom spottar, downlights, industriarmaturer och bolaget har egen tillverkning av kundanpassad linjär belysning. LedLabs kunder återfinns inom både mindre och större projekt, där bolaget nära samarbetar med arkitekter, installatörer och konsulter för att ta fram de bästa lösningarna till varje projekt.

 

LedLab AB omsätter ca. 14 mkr med ett beräknat rörelseresultat om ca. 1,2 mkr för 2022. Bolaget har sex anställda. Förvärvet konsolideras i räkenskaperna per den 1 oktober.

 

”I och med förvärvet av LedLab AB genomför koncernen sitt första förvärv och breddar erbjudandet framåt. Fokus kommande period är att utvinna synergier mellan dotterbolagen. Både Vadsbo och LedLab arbetar med ett fokus på projekt och har produktportföljer som kompletterar varandra. Vi välkomnar LedLab in i Vadsbo-koncernen och ser fram emot det gemensamma arbetat tillsammans”, säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo SwitchTech Group AB.

”Vi är stolta över att välkomna och börja arbeta tillsammans med medarbetarna på LedLab. Vi har stort förtroende för företagsledningen och ser tydliga synergier mellan Vadsbo och LedLab”, säger Kristian Larsson, styrelseordförande Vadsbo SwitchTech Group AB.

 

”Vi ser fram emot att vidareutveckla LedLab tillsammans med Vadsbo. Genom ett väl kompletterande produkt- och tjänsteerbjudande ser vi denna affär som ett bra steg för kommande tillväxt för LedLab”, säger Patrik Arnstrand, VD LedLab AB.

 

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2022.

 

För ytterligare information:

Henrik Lönner

VD, Vadsbo SwitchTech Group AB

070-091 03 40

Henrik.lonner@vadsbo.net

 

Kristian Larsson

Styrelseordförande, Vadsbo SwitchTech Group AB

070-292 13 33

Kristian.larsson@ebeco.se

Prenumerera

Dokument & länkar