Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT januari-september 2002 · Erik Nordén utsågs till ny VD i Lign Multiwood från 1 september · Bolaget är sedan 5 september under företagsrekonstruktion · Rekonstruktionsplan framlagd som innehåller förslag till företrädesemission, 50% ackord till fordringsägarna samt kostnadsbesparingsprogram på 700 TSEK per månad. · Faktureringen uppgick till 3 396 (80) TSEK för rapportperioden · Rörelseresultatet uppgick till -20 214 (-7 492) TSEK. · Orderingången för rapportperioden uppgick till 3 713 (143) TSEK. Verksamheten i sammandrag, MSEK jan-sept 2002 jan-sept 2001 Fakturerad försäljning 3 396 80 Aktiverat arbete för egen räkning - 15 869 Rörelseresultat -20 214 -7 492 Resultat efter finansnetto -20 148 -8 739 Kassaflöde -15 556 -5 471 Investeringar i anläggningstillgångar i 421 21 427 TSEK 70 18 869 - varav immateriella anläggningstillgångar Räntabilitet på genomsnittligt eget neg. neg. kapital Antal aktier i tusental 34 390 31 402 Resultat/aktie i SEK -0,42 -0,10 Antal anställda 29 17 Lign Multiwood AB är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad och revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja komponenter i CaLignum för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 29 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialiseringen hösten 2001. För närvarande är bolaget inofficiellt noterat hos Bankaktiebolaget JP Nordiska. Fakturering och resultat Faktureringen under årets första nio månader uppgick till 3 396 (80) TSEK. Faktureringen för det tredje kvartalet var något lägre än det andra kvartalets fakturering vilket hänger samman med en förväntad nedgång under semestermånaden juli. Rörelsens kostnader uppgick för niomånadersperioden till 23 874 (23 474) TSEK. Nyanställningar har lett till att personalkostnaderna ökat i förhållande till samma period förra året. Samtidigt belastades första halvåret 2001 av högre konsultkostnader, bland annat för att ta fram en marknadsanalys till Lign Multiwood. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -20 214 (-7 492) TSEK. Anledningen till att rörelseresultatet försämrats trots att försäljningen ökat och kostnaderna ej förändrats är att utvecklingskostnader uppgående till 15 869 TSEK aktiverades under 2001, under motsvarande period 2002 har inga utvecklingskostnader aktiverats. I och med att bolaget från och med 2002 har övergått från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag kommer fortsättningsvis endast aktivering av utvecklingskostnader ske för specifika avgränsade utvecklingsprojekt. I resultat efter finansnetto ingår en realisationsvinst på 1,5 TSEK från försäljning av aktier i Husqvarna Prototyper AB. [REMOVED GRAPHICS][REMOVED GRAPHICS] Marknad Marknadsbearbetningen har fortsatt fokuserats mot de strategiska marknadssegmenten ytskikt till golv- och trapprodukter, samt komponenter till möbel och inredningstillverkande företag. Bolaget deltog i mässan TRÄ & TEKNIK/Elmia Timber i Göteborg 21-24 augusti, där bolagets sortiment av standardprodukter presenterade med tekniska data samt genomfärgat trä väckte stort intresse. Produktion Under första halvåret anställde Lign Multiwood sju personer till fabriken i Orsa. Arbetet i Orsa-anläggningen har inriktats på att bygga upp ett effektivt flöde med den befintliga maskinparken. Investeringar i maskiner och en rationell produktionslinje kommer att ske i takt med att efterfrågan för bolagets produkter ökar. Detta innebär att produktionen kan skalas upp med befintlig personalstyrka. Finansiering, investeringar och likviditet Lign Multiwood har från och med hösten 2001 inlett övergången från att vara ett utvecklingsbolag till ett produktionsbolag med produkter, vilka började kommersialiseras genom en lansering under senhösten 2001. Enligt de bedömningar som tidigare gjorts har bolagets kapitalbehov för åren 2002-2004 beräknats uppgå till cirka 80-90 MSEK då bolaget beräknats nå break-even vid årsskiftet 2004/2005. Bolaget har varit och är fortsatt beroende av kapital från riskkapitalmarknaden. Alltsedan emissionen i november 2001 visade sig vara otillräcklig, har styrelsen i Lign Multiwood arbetat med alternativa finansieringslösningar för att stärka bolagets kapitalbas. Ansträngningarna har under de senaste månaderna i första hand riktats mot att finna en eller flera institutionella placerare för placering av de 12 miljoner B-aktier som bolagsstämman bemyndigade styrelsen att ge ut. På grund av det svåra läget på finansmarknaden har styrelsen trots långt gångna förhandlingar med ett antal intressenter inte lyckats komma till avslut. Styrelsen har därför tvingats ansöka om företagsrekonstruktion för bolaget. Företagsrekonstruktion Falu tingsrätt beslutade den 5 september 2002 om företagsrekonstruktion för Lign Multiwood, till rekonstruktör utsågs advokat Thomas Gustafsson, Falun. Rekonstruktionen pågår till och med den 5 december 2002. Kapitalbehovet under rekonstruktionsperioden beräknas uppgå till cirka 5 MSEK. Bolagets bankförbindelse, Norrbärke Sparbank, garanterar 3 MSEK. Resterande del finansieras genom försäljning av aktier i intressebolag och löpande fakturering under rekonstruktionsperioden. Ledningen har tillsammans med rekonstruktören upprättat en rekonstruktionsplan som innebär att en företrädesemission till aktieägarna kommer att genomföras under december som initialt beräknas tillföra bolaget 20 MSEK. Planen innehåller även ett förslag på ett 50% ackord till oprioriterade fordringsägare. Bolaget genomför under hösten ett åtgärdsprogram vilket syftar till att strama upp verksamheten och dra ner på kostnadsmassan. Verksamheten kommer geografiskt att koncentreras till Orsa. Bolaget kommer att starkare fokusera sin försäljning mot golvmarknaden vilket är det segment där bolaget bedömer sig snabbast kunna nå volymer för att generera positivt kassaflöde. Genom de här åtgärderna räknar bolaget med att kunna sänka kostnaderna med 700 TSEK per månad vilket innebär att likvidutflödet från den löpande verksamheten minskar till 2 MSEK per månad. Kapitalbehov I och med de genomförda åtgärderna och den ökade fokuseringen mot golvmarknaden har bolagets tidigare prognoser justerats. Styrelsen och bolagsledningen bedömer att bolaget når ett break-even resultat vid årsskiftet 2003/2004. Bedömningen av det totala kapitalbehovet under perioden fram till break-even resultatet ligger kring 40 MSEK för perioden. Investeringar Produktion Under det närmaste året kommer bolaget att genomföra betydande investeringar vid anläggningen i Orsa. För att bolaget ska uppnå en god lönsamhet vid tillverkning av stigande kommersiella volymer krävs en rationell produktionslinje med hög grad av automatisering. Investeringsbehovet för åren 2002-2004 beräknas till cirka 20 MSEK, varav 15 MSEK avser investeringar i anläggningen i Orsa och cirka 5 MSEK kostnader för att trimma in anläggningen. Investeringar - marknad rörelsekapitalbehov m m Förutom investeringar i anläggningar räknar bolaget med att behöva lägga ner betydande kostnader på marknadsföring och fortsatt produktutveckling. Dessa uppskattas till cirka 10 MSEK sammantaget för perioden 2002-2004. Med den planerade expansionen följer också ett ökat rörelsekapitalbehov. Storleken på detta blir avhängigt hur snabbt produktionen expanderar. Under förutsättning att bolaget når break-even vid årsskiftet 2004/2005 kan rörelsekapitalbehovet beräknas till 5-10 MSEK fram till dess. Likviditet Koncernen 30 sept 2002 31 dec 2001 Likvida medel, TSEK 1 114 16 670 Soliditet 54,5% 62,5% Eget kapital/aktie i SEK 1,67 2,09 Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 114 (16 670) MSEK. Soliditeten uppgick till 54,5 (62,5) procent, vilket är en minskning på 8 procentenheter. Eget kapital/aktie uppgick vid kvartalets slut till 1,67 (2,09) SEK, vilket är en minskning på 20 procent. Organisation Som ett led i övergången från utvecklingsbolag till kommersiellt bolag utsågs Erik Nordén till ny VD den 1 september. Tidigare VD Curt Lindhe kommer även fortsättningsvis att ingå i Lign Multiwoods styrelse och ansvara för långsiktiga finansieringsfrågor och långsiktig utveckling av bolaget. Antalet anställda vid utgången av 2001 var 20 personer och antalet medelanställda under 2001 var 17 personer. Under första halvåret har nio personer anställts, varav en marknadsförare till marknadsavdelningen i Höganäs och en produktionsplanerare till fabriken i Orsa. Bolaget anställde ytterligare sju personer till fabriken i Orsa under perioden för att möta orderingången av CaLignum® och lamellträ. Framtidsutsikter Under första halvåret hade Lign Multiwood en orderingång på 3 700 TSEK. Den stigande orderingången är främst en funktion av att bolaget gått in i en intensifierad fas av kommersialisering. De finansiella svårigheter som bolaget hamnat i och den företagsre-konstruktion som bolaget genomgår har dock skapat en osäkerhet hos kunderna. Prognosen för det fjärde kvartalet 2002 har därför justerats ned till 500 TSEK. Orderingång per kvartal [REMOVED GRAPHICS] Med anledning av den finansiella situation som bolaget hamnat i har tidigare upprättade prognoser reviderats. Bolaget kommer under det närmaste året att fokusera verksamheten mot tillverkning av CaLignum® för golv i nära samarbete med golvtillverkare. Enligt de reviderade prognoserna för år 2003 och 2004 kommer volymerna att vara lägre än enligt de ursprungliga planer och mål som baserats på genomförda marknadsundersökningar. Genom en högre förädlingsgrad hos produkterna och de kostnadsnedskärningar som genomförs kommer dock bolaget att nå ett positivt resultat vid väsentligt lägre volymer än enligt tidigare prognoser. För år 2003 har prognostiserats en försäljning på 13 MSEK och ett resultat före finansiella poster på -19 MSEK. Prognosen för år 2004 visar på en försäljning på 73 MSEK och ett resultat före finansiella poster på 7 MSEK. Från och med fjärde kvartalet 2004 ska bolaget ha uppnått en volym som ger ett positivt kassaflöde från rörelsen. Långsiktigt har bolaget en målsättning att uppnå en rörelsemarginal på 10 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00770/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00770/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar