Extra bolagsstämma i Lign Multiwood godkände styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt

Report this content

Extra bolagsstämma i Lign Multiwood godkände styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt Lign Multiwood genomför en företrädesemission för aktieägarna under teckningstiden 6 - 20 december 2002. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 26 miljoner kronor. Kapitalet ska användas till investeringar i anläggningen i Orsa samt för marknadsföring under bolagets fortsatta kommersialiseringsprocess. För att emissionen ska genomföras krävs att teckning sker till 65% av samtliga teckningsrätter, bolaget tillförs då 18 Mkr före emissionskostnader på c:a 1 Mkr. Styrelsen för Lign Multiwood AB (publ), org.nr 556527-0658, beslutade den 30 oktober 2002, att emittera dels lägst 45 000 000 och högst 68 781 312 nya B-aktier om nominellt 0,10 kronor samt dels två skuldebrev om 1 000 kronor förenat med vardera 34 390 656 optionsrätter med rätt till nyteckning av aktier. Extra bolagsstämma godkände enhälligt styrelsens beslut, stämman beslutade även om ändring av bolagsordningens 4 och 5 §§ innebärande bl a att bolagets aktiekapital skall vara lägst 7 500 000 kr och högst 30 000 000 kr. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för varje innehav av en gammal aktie av serie A eller B, oavsett aktieslag, ha rätt att teckna två (2) nya B-aktier till en kurs av 0,40 kronor per styck. Avstämningsdag är 4 december, emissionsprospekt kommer att sändas till samtliga aktieägare som per avstämningsdagen är direktregistrerade i VPC. Prospekt och anmälnings-sedlar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.lignmultiwood.com. Aktieteckning skall äga rum under tiden 6 december till 20 december 2002. Aktieägarna har rätt att begagna sin företrädsrätt under hela teckningstiden. Aktieteckning med företrädesrätt skall ske genom betalning. För varje två nya aktier som tecknas erhålls två optioner till nyteckning. Två tilldelade aktier berättigar aktietecknaren till två olika optionsrätter TO4 2003 och TO5 2004. En optionsrätt TO4 2003 ger rätt till nyteckning av en B-aktie till en teckningskurs av 0,45 kronor under tiden 1 maj 2003 till 30 juni 2003, medan en optionsrätt TO5 2004 ger rätt till nyteckning av en B-aktie till en teckningskurs av 0,50 kronor under tiden 1 maj 2004 till 30 juni 2004. Vid överteckning skall de aktier som inte tecknats med företrädesrätt fördelas enligt styrelsen bestämmande. - Rekonstruktionen löper enligt planerna säger VD, Erik Nordén. Vi genomför just nu ett åtgärdsprogram som ska leda till att kostnaderna sänks med 700 tkr per månad, som ett led i detta har beslut fattats om koncentrera verksamheten och flytta huvudkontor och marknadsavdelning till Orsa. Vi räknar med att de åtgärder som vidtas tillsammans med en ökad fokus på försäljning till golvmarknaden ska leda till att bolaget når ett positivt kassaflöde från rörelsen efter årsskiftet 2003/2004, fortsätter Nordén. De fullständiga emissionsbesluten hålls tillgängliga hos bolaget på adress Sörängsvägen 10, 777 60 SÖDERBÄRKE, och översänds till aktieägare per post vid anmälan per telefax 0240-650240 eller per telefon 0240-650120. Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja komponenter för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 29 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialisering av sina produkter hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på JP Nordiskas hemsida under rubriken "Inofficiella noteringar". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00390/wkr0002.pdf

Dokument & länkar