Lign Multiwood genomför nyemission med företrädesrätt

Report this content

Lign Multiwood genomför nyemission med företrädesrätt Lign Multiwood har för avsikt att genomföra en företrädesemission för aktieägarna under teckningstiden 6 - 20 december 2002. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 26 miljoner kronor. Kapitalet ska användas till investeringar i anläggningen i Orsa samt i marknadsföring under bolagets fortsatta kommersialiseringsprocess. Styrelsen för Lign Multiwood AB (publ), org.nr 556527-0658, beslutade den 30 oktober 2002, att emittera dels lägst 45 000 000 och högst 68 781 312 nya B-aktier om nominellt 0,10 kronor samt dels två skuldebrev om 1 000 kronor förenat med vardera 34 390 656 optionsrätter med rätt till nyteckning av aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för varje innehav av en gammal aktie av serie A eller B, oavsett aktieslag, ha rätt att teckna två (2) nya B-aktier till en kurs av 0,40 kronor. Aktieteckning skall äga rum under tiden 6 december till 20 december 2002. Aktieägarna har rätt att begagna sin företrädsrätt under hela teckningstiden. Aktieteckning med företrädesrätt skall ske genom betalning. För varje två nya aktier som tecknas erhålls två optioner till nyteckning. Två tilldelade aktier berättigar aktietecknaren till två olika optionsrätter TO4 2003 och TO5 2004. En optionsrätt TO4 2003 ger rätt till nyteckning av en B-aktie om nominellt 0,10 kronor till en teckningskurs av 0,45 kronor under tiden 1 maj 2003 till 30 juni 2003, medan en optionsrätt TO5 2004 ger rätt till nyteckning av en B-aktie om nominellt 0,10 kronor till en teckningskurs av 0,50 kronor under tiden 1 maj 2004 till 30 juni 2004. Vid överteckning skall de aktier som inte tecknats med företrädesrätt fördelas enligt styrelsen bestämmande. Den lägsta ökningen av bolagets aktiekapital för att emissionen ska var giltig uppgår till 4 500 000 kronor, vilket motsvarar c:a 65% av full teckning. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital vid aktieemissionen kommer vid full teckning att uppgå till 6 878 131 kronor och vid full teckning genom utnyttjande av utgivna optionsrätterna till 6 878 131 kronor. Styrelsens beslut förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som kommer att hållas 29 november i bolagets lokaler, Sörängsvägen 10 , Söderbärke, se kallelse i Svenska Dagbladet 1 november. - Det känns bra att vi kommit så långt i rekonstruktionsarbetet att styrelsen fattat beslut om att genomföra en nyemission säger VD, Erik Nordén. Jag hoppas att aktieägarna har fortsatt förtroende för bolagets affärsidé. Vi har i dag en färdig produkt för golvmarknaden som enligt vår bedömning är mycket konkurrenskraftig, samtidigt som vi har fler produkter under utveckling inom brandskydd och impregnering. Kommande år kan verkligen bli betydelsefullt för bolagets fortsatta framgång, fortsätter Nordén. De fullständiga emissionsbesluten hålls tillgängliga hos bolaget på adress Sörängsvägen 10, 777 60 SÖDERBÄRKE, och översänds till aktieägare per post vid anmälan per telefax [0240-650240] eller per telefon [0240- 650120]. Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja komponenter för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 29 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialisering av sina produkter hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på JP Nordiskas hemsida under rubriken "Inofficiella noteringar". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar