Rekonstruktionsplan klar för Lign Multiwood

Report this content

Rekonstruktionsplan klar för Lign Multiwood Rekonstruktören, advokat Thomas Gustafsson, har i samråd med Lign Multiwoods ledning lagt fram en rekonstruktionsplan. Rekonstruktionsplanen innehåller ett förslag om företrädesemission till befintliga aktieägare. Rekonstruktionen beräknas kunna slutföras före den 15 december. Kapitalbehovet under rekonstruktionsperioden beräknas uppgå till c:a 5 Mkr. Bolagets bankförbindelse, Norrbärke Sparbank, garanterar 3 Mkr. Resterande del finansieras genom försäljning av aktier i intressebolag och löpande fakturering under rekonstruktionsperioden. Bolaget förväntas gå med förlust även under 2003. Utflödet av likvida medel har under första halvåret 2002 uppgått till c:a 2,7 Mkr. Under rekonstruktionsperioden kommer ett kraftfullt kostnadsbesparingsprogram att genomföras med målsättning att sänka likviditetsutflödet till c:a 2 Mkr per månad. Det totala kapitalbehovet för bolaget fram till och med årsskiftet 2004/2005 inklusive rörelsekapital och investeringar beräknas uppgå till 40 Mkr. En företrädesemission till befintliga aktieägare planeras. Emissionen beräknas vara genomförd inom tre månader från rekonstruktionsdagen. Målet med emissionen är att den ska tillföra bolaget totalt 40 Mkr i tre olika steg. I steg ett som ska vara genomfört innan 5 december ska bolaget tillföras 20 Mkr. I emissionsförslaget ingår även optioner att teckna ytterligare aktier efter sex respektive arton månader. I steg två och tre ska bolaget tillföras 10 Mkr vid varje tillfälle. Styrelsens fullständiga förslag till nyemission kommer att presenteras inom två veckor. Samtliga oprioriterade fordringsägare i rekonstruktionen kan komma att erbjudas ett 50 % ackord. Alternativt kan fordringsägare med fordringar överstigande 250 tkr komma att erbjudas full betalning i form av nya B- aktier i bolaget. Bolaget kommer även under rekonstruktionsperioden att arbeta med att söka nya huvudägare som kan garantera hela eller delar av kapitalbehovet. För mer information: VD Erik Nordén, tfn: 0240-65 01 20, 070-417 24 94 Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja komponenter för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 29 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialisering av sina produkter hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på Aragons inofficiella lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar