Kvartalsrapport Limt AB

KVARTALSRAPPORT LIMT AB Januari - Mars 2000 * Nettoförlust om 10.8 miljoner kronor * Orderingång om 5.2 miljoner kronor -Två nya order på den Koreanska marknaden, vilket innebär att Limt gjort sammanlagt 58 installationer i Korea -AT&T i USA beställer Informationssystem * Ny infrastruktur med bredband öppnar ny marknad för Limt * Limt och MTV Produktion AB tecknar en avsiktsförklaring avseende "Företags-TV" för marknaden i skandinavien * Riktad nyemission om 30 Mkr fulltecknad Försäljning och Marknad Koncernens fakturering uppgick till 5.7 miljoner kronor under det första kvartalet 2000. Orderstocken uppgick per den 31 mars till 14.7 miljoner kronor. Marknaden för lokal TV-annonsering har haft en långsam utveckling på huvudmarknaderna USA och Europa. Inom marknadssegmentet TV-Automation finns en stor marknad, som förväntas växa ytterligare i samband med övergången till digitala sändingar. Limts försäljning inom detta segment har försenats på grund av Multi-Caster systemets slutförande. Kabelmarknaden Till AT&T Services i St. Louis, Missouri har levererats ett system för att på 3 olika platser distribuera information över sitt nätverk. Systemen, som inkluderar videoserver DMM LP, är ett uppspelningssystem för längre TV-inslag s.k. "Infomercials" och är en vidareutveckling av Limt digitala enkanals videoserver. Leveransen till AT&T innebär ett genombrott till en potentiellt viktig kund inom ett nytt marknadssegment. På den Mexikanska marknaden har en order erhållits från Ultravision avseende installation av systemet DMM . Kunden har installerat två 4- kanalssystem i två av deras tre kabel-TV centraler. Systemen kommer att styras centralt från Puebla City. Limts framgångar på den Koreanska marknaden fortsätter genom ytterligare leveranser avseende Limts digitala enkanals videoserver-system DMM, för lokal infogning av TV-reklam. Ordern är den 13:e under det senaste året, vilket innebär att Limt totalt har gjort 58 installationer i Korea. Detta stärker ytterligare Limts redan etablerade position på den Koreanska marknaden, med en marknadsandel på 90% inom segmentet. Broadcastmarknaden Channelmatic Inc.´s utveckling av systemet Multi-Caster, för marknadssegmentet TV-Automation, är i slutfasen. Ett första system har installerats hos en kund i USA. Planerade leveranser av systemen till kabeloperatörer i Israel är försenade och driftsättning inleds i maj. En stor offertstock har upparbetats. Ett nytt avtal i USA med Cocola Broadcasting avseende Limts digitala system för lokal TV-annonsering har levererats. Cocola Broadcasting är en TV-operatör som har skapat en internet annonsavdelning för att marknadsföra TV-annonsering på egna TV-stationer. Cocola Broadcasting planerar en fortsatt utbyggnad till ytterligare två TV-stationer med Limts digitala TV-system. Privata Nätverk / Företags-TV Limt och och det svenska börsnoterade bolaget MTV Produktion AB har ingått en avsiktsförklaring och påbörjat ett samarbete för att utveckla en tjänst för "Företags-TV", baserad på teknologi från Limt kopplad med innehåll producerat av MTV. Limt och MTV avser erbjuda företagen distribuerad video på företagens egna intranet såväl som på internet, med varierande bandbredd. Limt kommer att, med erfarenhet och systemlösningar från TV- industrin, tillhandahålla egna mjukvarulösningar och digitala videoservers som krävs för att kunna erbjuda en central distribution, kontroll och drift av video-innehåll till flera utspridda platser. En andra order har erhållits från InfoVital AS i Norge, som är specialiserad på sjukhus och patientinformation. Systemet avser digital video som med Limt system samt digitala servers distribueras i ett privat nätverk och kommer att installeras på sjukhus i Storbritannien. Finansiellt resultat Rörelseresultatet för koncernen var -10.8 miljoner kronor under det första kvartalet. Resultatet har negativt påverkats av låg volym som huvudsakligen kan hänföras till kvardröjande chapter 11 effekter och förseningar av TV- Automation systemen i Channelmatic Inc. Vidare har leveranser till samarbetspartnern Q-Cast, USA, hittills skett i en långsammare takt än planerat. Finansiering Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2000 till 5.1 miljoner kronor. Under mars 2000 genomförde Limt AB en riktad nyemission utan företrädesrätt om 2.500.000 aktier till ett pris av 12 kronor per aktie. Nyemissionen fulltecknades och tillförde bolaget ca 28.5 miljoner kronor efter nyemissionskostnader. Nyemissionen tecknades främst av institutionella placerare. Nyemissionen blev registrerad och betald under april. Organisation Antalet anställda inom Limt-koncernen uppgick den 31 mars 2000 till 64, varav 30 i Sverige. Framtidsutsikter Förutom Limts huvudsakliga verksamhetsområden, där vi fokuserar på TV- automation och infogning av lokalareklaminslag - Limts kärnverksamhet - kan Limts expertis inom mediahantering och systemintegration, i samarbete med utvalda partners, utnyttjas för att utveckla en produktportfölj inriktad mot interaktiva lösningar. Ny infrastruktur för media, inkluderande bredband, kopplat med Internet/Intranet, öppnar upp nya möjligheter, där sk. "streaming" av video växer kraftigt framöver. Limts mål är att bli en ledande aktör när det gäller kontroll, utspelning samt hantering av rörliga bilder och ljud med TV-kvalitet. Våra kunder kommer att vara de traditionella TV-bolagen och kabeloperatörerna samt nya aktörer som använder överföringsteknik som bredband och Internet/Intranet. Limt avser förse marknaden med unika media management lösningar baserade på vår erfarenhet från TV-industrin, med krav på hög kvalité och förmåga att med stor precision styra en stor mängd information på ett effektivt sätt. Limtkoncernen befinner sig fortfarande i en etableringsfas, med fokusering på utveckling av systemlösningar och marknadsetablering. Marknadsefterfrågan och lönsamheten förutses bli god inom de områden som bolaget verkar från 2001. Framväxandet av ny infrastruktur med bredbandsmöjligheter samt en övergång till digitala TV-sändningar förväntas leda till en ökad marknadstillväxt med ökade möjligheter för Limts produkter. Limt aktien Aktiehandel i LIMT AB, har sedan 1997 administrerats av D. Carnegie AB. Efter första kvartalet 2000 var antalet aktieägare 3456. De fem största ägarna står för 34.3% av aktieinnehavet. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt privata nätverk med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. Resultaträkning Belopp i miljoner kronor Jan - Mars 2000 Jan-Mars 1999 Nettomsättning 5,7 7,6 Rörelsens kostnader 17,2 19,8 Rörelseresultat -11,5 -12,2 Finansiell netto 0,7 0,6 Redovisat resultat -10,8 -11,6 Balansräkning per den 31 mars 2000 Belopp i miljoner kronor Tillgångar 000331 990331 Immateriella 0,7 0,9 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 6,8 9,4 Finansiella anläggningstillgångar 1,9 1,9 Omsättningstillgångar 56,3 58,4 Summa tillgångar 65,7 70,6 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 300,5 236,8 Fritt eget kapital -289,3 -235,9 Minoritet 0,4 0,3 Räntebärande skulder 13,9 18,5 Icke räntebärande skulder 40,2 50,9 Summa eget kapital och skulder 65,7 70,6 Stockholm den 5 maj 2000 LIMT AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Kaj Björkman , CEO och Verkställande Direktör, 08-562 11000 Björn Bengtsson, CFO, 08-562 11000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar