Lindab International AB (publ): Lindab utvärderar strategiska alternativ för sin icke ventilationsrelaterade verksamhet

I enlighet med vad som tidigare kommunicerat har styrelsen i Lindab beslutat att accelerera strategin med ett tydligare fokus på ventilationsaffären. Som ett led i detta har styrelsen beslutat att utvärdera strukturella alternativ, inklusive möjliga avyttringar, för den icke ventilationsrelaterade verksamheten. Denna icke ventilationsrelaterade verksamhet inkluderar segmentet Building Systems (som representerade 11% av 2016 års försäljning) och andra byggnadsrelaterade verksamheter, vilka har ett begränsat strategiskt värde för ventilationsverksamheten. De verksamhetsområden som är under utvärdering representerar ungefär 30% av koncernens totala försäljning.

Lindab har utsett SEB Corporate Finance till finansiella rådgivare i denna utvärderingsprocess.

Slut
____________________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07:30 CEST.

Kontakt:
LINDAB 
Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef
Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com
Telefon: +46 (0)431 85424

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Email: kristian.ackeby@lindab.com
Mobil: +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:
Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Dokument & länkar