• news.cision.com/
 • Lindab/
 • Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 2 462 MSEK (2 397), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent.
 • Justerat 1) rörelseresultat ökade med 31 procent till 273 2) MSEK (209). Justerad 1) rörelsemarginal ökade till 11,1 procent (8,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 273 2) MSEK (200).
 • Periodens resultat ökade till 212 MSEK (152).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,78 SEK (1,99).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 395 2) MSEK (262).
 • I juli avyttrade Lindab det nederländska dotterbolaget Lindab Door B.V.

Januari – september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 7 346 MSEK (6 942), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
 • Justerat 1) rörelseresultat ökade med 52 procent till 703 2) MSEK (461). Justerad 1) rörelsemarginal ökade till 9,6 procent (6,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 703 2) MSEK (400).
 • Periodens resultat ökade till 535 MSEK (288).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 7,01 SEK (3,78).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 651 2) MSEK (355).

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.
2) Exklusive effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16 Leasingavtal, uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 266 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 342 MSEK. Motsvarande rörelseresult för perioden januari–september uppgick till 683 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 491 MSEK.

Lindabs VD och koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Lindab förbättrar det justerade rörelseresultatet i Q3 med 31 procent till 273 MSEK (209). Ökningen är i huvudsak en effekt av förbättrad bruttomarginal. Kostnaderna utvecklas i linje med plan och effektiviseringsaktiviteter är högt prioriterade. Alla tre affärsområden bidrar även i tredje kvartalet till det ökade rörelseresultatet.

Ventilation Systems fortsätter att leverera förbättrad lönsamhet, och det justerade rörelseresultatet ökade till 168 MSEK (129). Den organiska försäljningsutvecklingen var negativ med 3 procent jämfört med ett rekordhögt tredje kvartal föregående år. Nedgången är delvis en konsekvens av att vi prioriterar lönsamhet före volym, men också att vi märker av en minskad efterfrågan i Sverige, Norge och Finland, samt osäkerhet relaterad till Brexit som dämpar investeringshumöret i Storbritannien och Irland.

Profile Systems ökade det justerade rörelseresultatet till 82 MSEK (73). Den organiska försäljningsutvecklingen var negativ med 3 procent, kopplat till minskad försäljning av industriella byggprojekt och hallar i Norden. Vi utvärderar våra verksamheter och fokuserar på uthållig och lönsam tillväxt. Verksamheten för industriportar i Nederländerna avyttrades under kvartalet som en konsekvens av detta arbete.

Building Systems visar en god organisk tillväxt på 23 procent i kvartalet. Det justerade resultatet förbättrades till 34 MSEK (14). Två kvartal med stora leveranser och hög fakturering innebär att orderstocken nu är något lägre än vid motsvarande period föregående år. Under kvartalet har Stefaan Sonjeau tillträtt som ny affärsområdeschef för Building Systems, som nu går in i en ny intressant fas med fortsatt fokus på effektivisering och uthållig lönsamhet.

Förbättringsarbetet inom Lindabkoncernen fortsätter i högt tempo för att vi ska uppnå våra finansiella mål och ytterligare höja kundnöjdheten. Vi utvecklar vårt produkterbjudande och vässar vår leveransförmåga. Vi investerar i automatiserad produktion och ökar både effektiviteten och kapaciteten. Vi fokuserar vår kraft på de länder och produktområden där vi kan bygga starka positioner och åstadkomma lönsam tillväxt.

Med förbättrade resultat och en stärkt balansräkning börjar Lindab bli redo för att titta mer aktivt på möjliga tilläggsförvärv, framför allt inom Ventilation Systems.”

Slut
__________________

Kontakt

Ola Ringdahl, VD och koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Malin Samuelsson, ekonomi- och finansdirektör
E-post: malin.samuelsson@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 45 46 85

Kort om Lindab

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 326 MSEK år 2018 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2018 stod Norden för 45 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa) för 20 procent och Övriga marknader för 2 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Denna information är sådan information som Lindab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-10-24 07:40 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar