• news.cision.com/
 • Lindab/
 • Lindabs delårsrapport, januari – juni 2021: Hög försäljningstillväxt och rekordstarkt resultat

Lindabs delårsrapport, januari – juni 2021: Hög försäljningstillväxt och rekordstarkt resultat

Report this content

Efterfrågan var hög under andra kvartalet och omsättningen ökade väsentligt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet. De två största affärsområdena, Ventilation Systems och Profile Systems, uppvisade den högsta försäljningen samt det högsta rörelseresultatet någonsin för ett enskilt kvartal. Det ledde sammantaget till ett rekordstarkt rörelseresultat.

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 2 747 MSEK (2 218). Den organiska tillväxten var 26 procent och valuta påverkade nettoomsättningen negativt med 4 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade till 356 MSEK (222).
 • Rörelseresultatet ökade till 356 MSEK (148).
 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 13,0 procent (10,0).
 • Rörelsemarginalen ökade till 13,0 procent (6,7).
 • Periodens resultat ökade till 278 MSEK (76).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 3,64 SEK (1,00).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 227 MSEK (295).

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 995 MSEK (4 550). Den organiska tillväxten var 13 procent och valuta påverkade nettoomsättningen negativt med 4 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade till 549 MSEK (406).
 • Rörelseresultatet ökade till 549 MSEK (332).
 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 11,0 procent (8,9).
 • Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (7,3).
 • Periodens resultat ökade till 418 MSEK (212).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 5,47 SEK (2,78).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 287 MSEK (321).

 1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

 

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Lindab fortsätter sin starka utveckling under andra kvartalet. Omsättningen nådde rekordhög nivå, både för koncernen som helhet och för de två största affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems. Rörelsemarginalen på 13,0 procent är den högsta nivån för ett enskilt kvartal sedan 2008.

Under andra kvartalet har Lindab upplevt en mycket hög efterfrågan på sina produkter på samtliga marknader i Europa. Lindab har en robust försörjningskedja och säker tillgång till råmaterial. Kunderna har uppskattat denna trygghet och vår leveranssäkerhet är en stor konkurrensfördel, särskilt i tider då det råder brist på stål och annat material.

Samtliga affärsområden har utvecklats positivt. Både Ventilation Systems och Profile Systems rapporterar den högsta omsättningen för ett kvartal historiskt sett. Building Systems, som kämpat i motvind under pandemin, har en tvåsiffrig organisk tillväxt under kvartalet. Det tar oss sammantaget till den högsta omsättningsnivå Lindab har haft under ett enskilt kvartal.

Rekordhög rörelsemarginal
Rörelseresultatet har fortsatt att förbättras, tack vare stark försäljning, ökad effektivitet från investeringsprogrammet, samt god kostnadskontroll. Vi är dessutom snabba med att genomföra prisjusteringar i takt med att stålpriserna fortsätter att öka. Andra kvartalets resultat var ytterligare ett steg mot att uthålligt nå en rörelsemarginal på minst 10 procent. Under de senaste tolv månaderna var den justerade rörelsemarginalen 11,0 procent, vilket är en nivå Lindab inte uppnått tidigare.

Förvärven bidrar positivt
I maj tecknade Lindab avtal om att förvärva det norska ventilationsbolaget H.A. Helgesen & Sønner och i juli förvärvades den svenska takspecialisten Kami. Bolagen kompletterar vår nuvarande verksamhet väl och bidrar med välskötta verksamheter med hög lönsamhet. Vi har under de senaste kvartalen förvärvat ett flertal kvalitetsbolag. Dessa har under kvartalet börjat bidra till Lindabs tillväxt och resultatökning och vi är mycket nöjda med utvecklingen så här långt.

Investeringar för ökad effektivitet och säkerhet
Det pågående investeringsprogrammet får allt mer märkbara effekter. Effektiviteten och kapaciteten ökar, vilket hjälpt oss att hantera den höga efterfrågan. Dessutom ökar säkerheten för våra medarbetare och arbetsmiljön förbättras när manuella moment tas bort. Under kvartalet har flertalet investeringar på vår hemmaplan på Bjärehalvön gått in i en intensiv fas med ökad kapacitet på Lindab Steel för hantering av stål, nytt logistikcenter för byggprodukter samt ett Experience center för utbildningar, möten och produktutställningar.

Väl positionerade för framtiden
För återstoden av 2021 tror vi på en fortsatt hög byggaktivitet. Höga stålpriser kommer att medföra utmaningar, men Lindab har under andra kvartalet visat att vi har en organisation som kan hantera situationen. Genom vårt nära samarbete med de största aktörerna inom stålindustrin har vi en god bild av förväntad marknadsutveckling. Vår bedömning är att bristen på stål och därmed höga stålpriser kommer att hålla i sig åtminstone en bit in i nästa år. Vi planerar verksamheten och vår prissättning därefter.

Den långsiktiga efterfrågan på Lindabs ventilationsprodukter gynnas av ett ökat intresse för lösningar som skapar hälsosamma inomhusmiljöer och minskar energiförbrukningen. Tack vare Lindabs produktportfölj och starka närvaro i hela Europa har vi goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning på både kort och lång sikt.”

 

Press- och analytikermöte:

En webbsändning kommer att äga rum den 20 juli kl. 13:00 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och Koncernchef, samt Madeleine Hjelmberg, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör.

För att delta i telefonkonferensen ring:
08 505 583 69
eller +44 333 300 9261

Webbsändningen kan följas online via:
https://tv.streamfabriken.com/lindab-q2-2021

Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-20 07:40 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Madeleine Hjelmberg
Tillförordnad Ekonomi- och finansdirektör
E-post: madeleine.hjelmberg@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.
 
Koncernen omsatte 9 166 MSEK år 2020 och är etablerad i 24 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 48 procent av försäljningen 2020, Västeuropa för 32 procent, Central- och Östeuropa för 18 procent och Övriga marknader 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Prenumerera

Media

Media