• news.cision.com/
 • Lindab/
 • Lindabs delårsrapport, januari – september 2021: Hög organisk tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet

Lindabs delårsrapport, januari – september 2021: Hög organisk tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet

Report this content

Efterfrågan på Lindabs produkter var fortsatt hög under tredje kvartalet och omsättningen ökade väsentligt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems rapporterade hög organisk försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Under kvartalet tecknade Lindab avtal om att avyttra affärsområdet Building Systems, som en del av Lindabs strategi att renodla verksamheten.

Tredje kvartalet 2021

 

 • Lindab tecknade avtal om att avyttra affärsområdet Astron Building Systems. Avyttringen är huvudsakligen villkorad av konkurrensgodkännande i Ryssland. Building Systems redovisas i denna delårsrapport som ”avvecklad verksamhet/verksamhet som innehas för försäljning”.
 • I september beslutade styrelsen om uppdatering av koncernens långsiktiga finansiella mål.

 

Kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 2 488 MSEK (2 059). Den organiska tillväxten var 19 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade till 403 MSEK (246).
 • Rörelseresultatet ökade till 403 MSEK (250).
 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 16,2 procent (11,9).
 • Rörelsemarginalen ökade till 16,2 procent (12,1).

 

Total verksamhet

 • Periodens resultat uppgick till -102 MSEK (198) och belastades med engångsposter och omstruktureringskostnader om -432 MSEK (4) relaterade till Building Systems.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,33 SEK (2,59) och efter utspädning till -1,34 SEK (2,59).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 202 MSEK (452).

 

 

Januari – september 2021

 

Kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 7 088 MSEK (6 138). Den organiska tillväxten var 16 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade till 955 MSEK (635).
 • Rörelseresultatet ökade till 955 MSEK (565).
 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 13,5 procent (10,3).
 • Rörelsemarginalen ökade till 13,5 procent (9,2).

 

Total verksamhet

 • Periodens resultat uppgick till 316 MSEK (410) och belastades med engångsposter och omstruktureringskostnader om -432 MSEK (-66) relaterade till Building Systems.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,14 SEK (5,37) och efter utspädning till 4,13 SEK (5,37).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 489 MSEK (773).

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

 

 

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

 

”Lindab fortsatte sin starka utveckling även under det tredje kvartalet. Omsättningen nådde en ny högstanivå, såväl för koncernen som för de två affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems. Med en justerad rörelsemarginal på 16,2 procent för kvarvarande verksamhet har Lindab dessutom fortsatt att stärka lönsamheten.

 

Under tredje kvartalet har Lindab upplevt en mycket hög efterfrågan på sina produkter för både Ventilation Systems och Profile Systems. Vi var dessutom tidiga med att justera priserna för att kompensera för högre stålpriser, vilket påverkat omsättningen positivt. Lindab har en robust försörjningskedja och säker tillgång till råmaterial. Kunderna har uppskattat denna trygghet och vår leveranssäkerhet är en stor konkurrensfördel, särskilt i tider då det råder brist på stål och annat material.

 

Renodling av verksamheten med avyttring av affärsområde Building Systems

I september tecknades avtal om att avyttra Astron Building Systems till Groupe Briand. Avyttringen är ett led i vårt arbete att renodla och fokusera verksamheten. Lindabs styrka är att tillhandahålla kvalitetsprodukter med hög tillgänglighet. Astron har en utpräglad projektverksamhet med en hög grad av kundunika lösningar. Genom avyttringen kan vi fokusera på kärnverksamheten och fortsätta utveckla Lindab med full kraft.

 

Nya finansiella mål

Ökat fokus på kvarvarande verksamhet samt en stabilitet i vår intjäningsförmåga har gjort att förutsättningarna för lönsam tillväxt har förbättrats ytterligare. De finansiella målen har höjts för att spegla Lindabs ambition att växa omsättningen med fler förvärv. Den årliga tillväxten ska nu uppgå till minst 10 procent som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt, jämfört med det tidigare målet om 5-8 procent. En tredjedel av tillväxten förväntas ske organiskt och två tredjedelar via förvärv.

 

Under kvartalet förvärvades Kami, ett svenskt bolag specialiserat på tak. Strax efter kvartalets utgång förvärvades det schweiziska ventilationsbolaget Tecnovent. Vi ökar nu successivt takten och siktar på fler förvärv framöver.

 

Vårt långsiktiga lönsamhetsmål ändrades till att den justerade rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent per år. Lönsamhetsmålet överträffades väsentligt under det tredje kvartalet, främst tack vare starka försäljningssiffror. Effekterna av investeringsprogrammet blir alltmer märkbara och bidrog till att stärka resultatet under kvartalet, även om merparten av effektiviseringsvinsterna fortfarande ligger framför oss.

 

Väl positionerade för framtiden

Lindab har under de senaste kvartalen visat att vi har en organisation som kan hantera höga stålpriser och brist på råvaror. Genom vårt nära samarbete med de största aktörerna inom stålindustrin har vi en god bild av förväntad marknadsutveckling. Vår bedömning är att bristen på stål och därmed höga stålpriser kommer att hålla i sig åtminstone en bit in i nästa år. Vi planerar verksamheten och vår prissättning därefter.

 

Den långsiktiga efterfrågan på Lindabs ventilationsprodukter gynnas av ett ökat intresse för lösningar som skapar hälsosamma inomhusmiljöer och minskar energiförbrukningen. Med uppskattningsvis 65-70 procent av vår omsättning i linje med EUs taxonomi har vi ett produktutbud som står sig väl. Vi har en stark och motiverad organisation och god kostnadskontroll. Med vår närvaro i hela Europa och en robust försörjningskedja har vi goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning på både kort och lång sikt.”

 

 

Press- och analytikermöte:

 

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum den 29 oktober kl. 13:00 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och Koncernchef, samt Jonas Arkestad, ekonomi- och finansdirektör.

 

För att delta i telefonkonferensen var vänlig ring:

Telefon +46 (0) 8 566 426 93

Alternativ telefon +44 333 300 9262

 

Telefonkonferensen kan följas online via: https://tv.streamfabriken.com/lindab-q3-2021

 

__________________

 

 

Denna information är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 07:40 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Jonas Arkestad
Ekonomi- och finansdirektör
E-post:
jonas.arkestad@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.
 
Koncernen omsatte 9 166 MSEK år 2020 och är etablerad i 24 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 48 procent av försäljningen 2020, Västeuropa för 32 procent, Central- och Östeuropa för 18 procent och Övriga marknader 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Prenumerera

Media

Media