Lindabs delårsrapport januari - mars 2022: Rekordstark inledning på året

Report this content

Försäljningen var fortsatt hög under första kvartalet och den justerade rörelsemarginalen stärktes ytterligare. Båda affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems rapporterade stark organisk försäljningstillväxt och hög lönsamhet.

Första kvartalet 2022

 

Från och med 2022 utgörs Lindabs verksamhet av affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems. Där inget annat anges redovisas jämförelsetalen exklusive avyttrad verksamhet. Affärsområdet Building Systems avyttrades i december 2021.

 

 • Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 2 733 MSEK (2 099). Den organiska tillväxten var 23 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 63 procent till 340 MSEK (208).
 • Rörelseresultatet ökade till 321 MSEK (208).
 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 12,4 procent (9,9).
 • Rörelsemarginalen ökade till 11,7 procent (9,9).
 • Periodens resultat ökade till 236 MSEK (157).
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,09 SEK (2,05) och efter utspädning till 3,08 SEK (2,05).
 • Tre förvärv har aviserats under kvartalet motsvarande en årsomsättning på cirka 785 MSEK.

 

Jämförelsetalen för följande nyckeltal inkluderar föregående års avyttrade verksamhet.

 • Periodens resultat ökade till 236 MSEK (140).
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,09 SEK (1,83) och efter utspädning till 3,08 SEK (1,83).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -213 MSEK (60).

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

 

 

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

 

”Lindab inledde 2022 med ännu ett starkt kvartal. Försäljningstillväxten var hög tack vare en kombination av god efterfrågan på Lindabs produkter och nödvändiga prishöjningar. Rörelsemarginalen ökade som en effekt av fokus på kärnverksamheten, genomförda investeringar och en proaktiv prissättning. Lindab levererar ett rekordstarkt första kvartal som med god marginal överträffar de finansiella målen.

 

Stålpriserna har stigit ytterligare under första kvartalet, från de redan höga priserna under andra halvåret i fjol. Lindab har hanterat prisökningarna väl och har prioriterat leveranssäkerhet, vilket är en av Lindabs mest uppskattade kundfördelar. Långsiktiga avtal och väletablerade relationer med stålleverantörerna har säkrat tillgången till stål. Lagernivåerna har ökat, som en konsekvens av högre materialpriser och Lindabs strävan att ge kunderna bästa möjliga tillgänglighet.

 

Väl rustat för en osäker omvärld

I februari drabbades världen av ett angrepp på demokrati och frihet i och med Rysslands invasion av Ukraina. Under de senaste tre åren har vi avyttrat eller avvecklat större delen av verksamheten i Ryssland och Belarus, som ett led i att fokusera försäljning och inköp till Europa. Vid ingången av 2022 utgjorde Ryssland, Belarus och Ukraina 0,5 procent av vår omsättning. Den återstående verksamheten i Ryssland är nu under avveckling. Runt om i Lindab genomförs aktiviteter och finansiella donationer för att stötta Ukraina och de som flyr undan kriget.

 

Kriget i Ukraina har bland annat ökat de redan höga priserna på energi, drivmedel och råmaterial. Vi förbereder oss på ett osäkert konjunkturläge med risk för minskad byggaktivitet. Vi är försiktiga med att ta på oss nya kostnader och utvärderar varje projekt noga. Lindabs goda intjäningsförmåga och starka finansiella ställning gör oss väl rustade för att hantera den osäkra omvärld vi befinner oss i.

 

Lindab gynnas av ökat fokus på energibesparing

Vi ser en ökad efterfrågan på energieffektiv ventilation när energipriserna går upp. Uppvärmning, kylning och ventilation står för en stor del av en byggnads driftskostnader och höga energipriser kan öka takten i den renoveringsvåg som behövs för att EU ska uppfylla klimatmålen. Efterfrågan på effektiv ventilation kan delvis motverka de osäkra konjunkturutsikterna för byggbranschen.

 

Investeringsprogrammet fortsätter

Vårt investeringsprogram fortsätter att implementeras enligt plan. Det ger oss effektiviseringsvinster samtidigt som det hjälper oss att hantera den brist på arbetskraft som blir allt tydligare i stora delar av Europa. Dessutom är modernisering av vår produktion ett viktigt led i att fortsätta förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

 

Stärkt position i Tyskland med förvärvet av Felderer

I början av mars annonserade vi förvärvet av ventilationsdistributören Felderer i Tyskland. Den tyska marknaden har stor potential för Lindab. I likhet med de nordiska länderna är byggnader välisolerade och behöver effektiv ventilation av hög kvalitet. Dessutom fokuserar tyska myndigheter på att sänka energiåtgången i både nya och befintliga fastigheter. Det är en optimal kombination för Lindab. Med förvärvet mer än fördubblas försäljningen i Tyskland och Lindab får en stark ställning i hela landet.

 

Vi ser fram emot fler förvärv under 2022 för att stärka vår tillväxt. Med vår närvaro i hela Europa och en robust försörjningskedja har vi goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning, även i turbulenta tider.”

 

 

Press- och analytikermöte:

 

En webbsändning kommer att äga rum den 28 april kl. 13:00 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och Koncernchef, samt Jonas Arkestad, Ekonomi- och Finansdirektör.

 

För att delta i webbsändningen var vänlig ring:

Telefon +46 (0) 8 505 583 55

Alternativ telefon +44 333 300 9272

 

Webbsändningen kan följas online via: https://tv.streamfabriken.com/lindab-q1-2022

 

__________________

 

Denna information är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 07:40 CET.

Kontakt:

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Jonas Arkestad
Ekonomi- och Finansdirektör
E-post:
jonas.arkestad@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 9 648 MSEK år 2021 och är etablerad i 20 länder med cirka 4 500 medarbetare. Norden stod för 55 procent av försäljningen 2021, Västeuropa för 29 procent, Centraleuropa för 14 procent och Övriga marknader för 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.
 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar