Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1–30.9.2021

Report this content

Stockmannkoncernens bägge divisioner förbättrade märkbart sitt resultat under tredje kvartalet; Lindex gjorde sitt bästa kvartalsvisa rörelseresultat någonsin

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.10.2021 kl. 8.00 EET

Juli–september 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 237,8 miljoner euro (207,6), en uppgång med 12,0 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 59,5 % (57,4).
- Rörelseresultatet uppgick till 33,2 miljoner euro (14,3).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 33,3 miljoner euro (16,5).
- Resultatet per aktie var 0,15 euro (0,01).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,15 euro (0,04).

Januari–september 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 621,5 miljoner euro (558,7), en uppgång med 8,8 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 59,1 % (55,3).
- Rörelseresultatet uppgick till 31,8 miljoner euro (-14,0).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 39,0 miljoner euro (-9,3).
- Resultatet per aktie var 0,08 euro (-0,69).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,13 euro (-0,62).

Resultatprognos för 2021 (oförändrad): 
Stockmann förväntar sig en klar ökning i koncernens omsättning och att det justerade rörelseresultatet kommer att vara klart positivt, förutsatt att inga större restriktioner relaterade till coronaviruspandemin införs.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernens tredje kvartal var mycket starkt. Rörelseresultatet förbättrades med 18,9 miljoner euro jämfört med referensperioden. Lindex gjorde sitt bästa kvartalsresultat någonsin, 31,6 miljoner euro medan Stockmanndivisionens resultat förbättrades med 4,7 miljoner euro och en positiv nivå uppnåddes. Till följd av den ökande vaccinationsgraden började kundvolymerna närma sig sundare nivåer under tredje kvartalet.

Lindex gjorde ett enastående resultat tack vare den ökade försäljningen på alla marknader och affärsområden, och dessutom var bruttomarginalen mycket bra. Försäljningen i de fysiska butikerna backades upp av det ökande antalet besökare, och nätbutiken utvecklades fortsatt starkt.

Stockmanndivisionen gjorde ett positivt resultat, aningen över noll, för första gången sedan fjärde kvartalet 2019. Försäljningen i de fysiska butikerna ökade klart under tredje kvartalet och förändrade balansen mellan försäljningskanalerna. Bägge kanalerna uppvisade en sund tillväxt under kvartalet. Delikatessen i Riga öppnade på nytt i september efter en två månader lång renovering.

Genomförandet av Stockmanns saneringsprogram har framskridit planenligt.

NYCKELTAL

7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Omsättning, milj. euro 237,8 207,6 621,5 558,7 790,7
Bruttomarginal, % 59,5 57,4 59,1 55,3 56,1
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 33,2 14,3 31,8 -14,0 -252,4
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 33,3 16,5 39,0 -9,3 4,9
Periodens resultat, milj. euro 23,3 3,3 12,9 -44,9 -291,6
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro 0,15 0,01 0,08 -0,69 -3,88
Personal, medeltal 5 866 5 975 5 611 6 104 5 991
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 31,9 23,3 66,6 109,2 147,4
Investeringar, milj. euro 4,5 4,2 9,1 14,6 19,4
Eget kapital/aktie, euro 1,54 5,88 2,90
Nettoskuldsättningsgrad, % 271,5 184,5 336,1
Soliditet, % 16,9 25,2 14,6

I tillämpliga fall har siffrorna justerats för att motsvara förändringen i redovisningsprinciperna.

FÖRETAGSSANERINGSPROGRAM

Enligt sitt beslut av den 9 februari 2021 godkände Helsingfors tingsrätt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp, och saneringsförfarandet har upphört. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen. Försäljningen och tillbakahyrningen av fastigheterna framskrider i alla tre länder. De ovannämnda fastigheterna bör vara sålda innan den 31 december 2021 för att undvika att saneringsprogrammet förfaller, ifall övervakaren inte pga. ett vägande skäl flyttar fram deadlinen för försäljningen till den 31 december 2022. Övervakaren har senare godkänt en tidtabell med en uppskattad försäljning av fastigheterna senast under det första kvartalet 2022, för att uppnå ett optimalt resultat för bolaget samt dess borgenärer.

Den 18 maj 2021 efter bemyndigandet av bolagsstämman fattade styrelsen beslut om en emission av högst 100 000 000 nya aktier i bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier. Vidare var borgenärer av saneringsskuld utan säkerhet i enlighet med saneringsprogrammet berättigade till att konvertera sina fordringar under saneringsprogrammets betalningsprogram till nya seniora säkerställda obligationer som emitterats av bolaget.

Totalt 79 335 175 konversionsaktier tecknades i aktieemissionen, och det totala antalet aktier i Stockmann ökade till 154 436 944. Handeln med konversionsaktierna inleddes på Nasdaq Helsinki Oy den 7 juli 2021. Teckningspriset var 0,9106 euro per aktie, och ca 72,2 miljoner av Stockmanns saneringsskuld utan säkerheter och hybridlån har konverterats till aktier i Stockmann. Resten av den del av den bekräftade saneringsskulden utan säkerhet och hybridlåneskulden som skulle ha varit berättigad till aktiekonvertering i aktieemissionen kommer att skäras ned i enlighet med saneringsprogrammet. (Börsmeddelande, 5.7.2021) De övriga rörelseintäkterna under tredje kvartalet 2021 omfattade en nedskärning av saneringsskulden med 2,7 miljoner euro.

Den 18 maj 2021 offentliggjorde Stockmann Oyj Abp ett erbjudande avseende seniora säkerställda obligationer till borgenärer utan säkerhet under saneringen. Borgenärerna utan säkerhet var i enlighet med saneringsprogrammet berättigade till att genom kvittning konvertera euro för euro av sina fordringar enligt saneringsprogrammets betalningsprogram, som upprättats för skulder utan säkerhet, till seniora säkerställda obligationer. Det totala kapitalbeloppet av obligationerna som giltigt tecknats av borgenärer utan säkerhet uppgick till 66 149 032 euro. Därav emitterade Stockmann obligationer till ett totalt kapitalbelopp om 66 149 032 euro. Emissionsdatumet för obligationerna var den 5 juli 2021. Handeln med obligationerna på Nasdaq Helsinki Oy:s officiella lista började den 7 juli 2021 med handelskoden ”STCJ001026”.

Efter aktie- och obligationskonversionerna uppgår den återstående bekräftade saneringsskulden utan säkerheter enligt saneringsprogrammets betalningsprogram till ca 21,8 miljoner euro. Emittenten har också enligt saneringsprogrammet saneringsskulder som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp eller omtvistade, där beloppet som omfattas av betalningsprogrammet fastställs vid ett senare tillfälle och där borgenärerna till sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att konvertera sina fordringar till aktier och obligationer då deras respektive fordringar fastställts. (Börsmeddelande 5.7.2021)

COVID-19

Avvecklingen av restriktionerna relaterade till covid-19 hade en positiv effekt på Stockmannkoncernens operativa miljö och kundvolymerna under tredje kvartalet.

För Lindexdivisionen landade försäljningen under tredje kvartalet i de fysiska butikerna på samma nivå som 2019 trots restriktioner på vissa marknader i början av kvartalet. Näthandeln fortsatte att öka markant jämfört med 2019.

Inom Stockmanndivisionen ökade försäljningen under perioden, vilket resulterade i en märkbar kumulativ förbättring för både näthandeln och de fysiska butikerna. En liknande trend kunde skönjas i kundvolymerna som låg på samma nivå som året innan.

Periodens övriga rörelseintäkter omfattade ett offentligt stöd på 3,5 miljoner relaterat till covid-19. Det var främst Lindex som beviljades stöd i olika länder. För tredje kvartalet var det motsvarande beloppet 0,6 miljoner euro.

RESULTATPROGNOS FÖR 2021 (oförändrad)

Stockmann förväntar sig en klar ökning i koncernens omsättning och att det justerade rörelseresultatet kommer att vara klart positivt, förutsatt att inga större restriktioner relaterade till coronaviruspandemin införs.

MARKNADSUTSIKTER FÖR 2021

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under 2021 och att COVID-19-pandemin kommer att påverka världsekonomin avsevärt tills den är under bättre kontroll. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande pga. förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende, som även påverkas av coronaviruspandemin.

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att öka effektiviteten och undersöka nya tillväxtmöjligheter.

Ledningens delårsredogörelse
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för januari–september 2021 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Ledningens delårsredogörelse är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas den 29 oktober 2021 kl. 10.00 som en direktsänd webcast, som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia