Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q3 2019

Report this content

VD har ordet

Lipidor upplever ett stort intresse från såväl investerare som läkemedelsindustrin och i mina många möten under kvartalet har jag löpande fått bekräftelse att Lipidor är på rätt väg i vår ambition att skapa patientnytta och aktieägarvärde. 

Ett viktigt område är den pågående fas III-studien av vårt spraybaserade psoriasisläkemedel där vi omformulerat en välbeprövad läkemedelssubstans. Framdriften av studien har gått enligt plan och vi kunde efter kvartalets utgång lämna besked att den sista patienten är färdig behandlad. För Lipidor som bolag är det en viktig värdemätare att ha tagit ett läkemedel genom alla faser och jag är både stolt och tacksam för den insats som hela vårt team av anställda, konsulter och partners genomfört. Givetvis är vi alla spända på resultatet som vi beräknar kunna presentera under december månad som tidigare kommunicerat.

Arbetet med vår övriga produktportfölj går också framåt och vi har under kvartalet detaljerat de kliniska strategierna för vårt utvecklingsprogram. En viktig milstolpe var vårt möte med Läkemedelsverket i september. Läkemedelsverket är positivt inställda till möjligheten att ta AKP02 direkt till en fas III-studie om resultatet för den pågående AKP01 studien faller väl ut. Vi har även fortsatt med en strategisk översyn över kommande patentutgångar av storsäljande hudläkemedel där vi tror att Lipidor skulle kunna spela en roll, antingen med förbättrade produkter eller genom att stötta marknadsledaren med produktutveckling. 

Vårt dotterbolag Emollivet färdigställde i slutet av september den första testproduktionen av vår hudvårdsserie för djur. I och med detta påbörjades också den operativa verksamheten i bolaget och vi har flera aktörer som för närvarande utvärderar produkterna. 

I slutet av tredje kvartalet genomförde Lipidor en framgångsrik kapitalisering med efterföljande börsnotering. Kapitalet ger oss förutsättningar att leverera i en fortsatt hög takt och vi ser fram emot ytterligare en intensiv period med studierapportering och vidare affärsutveckling. 

Stockholm den 21 november 2019 

Ola Holmlund, VD

 

Utvalda finansiella data i sammandrag 

  2019 jul-sep  2018 jul-sep  2019 jan-sep  2018 jan-sep  2018 jan-dec
Nettoomsättning, tkr 72 0 72 243 243
Rörelseresultat, tkr -3 831  -1 420  -9 370  -4 405 -7 634
Resultat efter skatt, tkr -3 831 -1 420 -9 371 -4 408  -7 637
Balansomslutning, tkr 33 995 3 505 33 995 3 505  18 185 
Periodens kassaflöde, tkr 19 602 -1 196 31 341 2 504 616
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0.99 -0.08 1.64 0.17 0.04
Likvida medel, tkr 32 515 3 062 32 515 3 062 1 174
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,19 -0,09 -0,49 -0,29 -0,51
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,19 -0,09 -0,49 -0,29 -0,51
Eget kapital per aktie (SEK) 1,34 0,16 1,34 0,16 0,96
Soliditet, % 92,88% 69,44% 92,88% 69,44% 79,46%

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep) 

  • Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North den 27 september 
  • Noteringsemissionen inbringade cirka 25,2 MSEK före kapitalanskaffningskostnader 
  • Under det tredje kvartalet inleddes behandlingen av den sista patienten i bolagets pågående klinska fas lll-studie
  • Dotterföretaget Emollivet AB har påbörjat sin operationella verksamhet 

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 

  • Under december 2018 och januari 2019 genomfördes en nyemission om totalt 20,0 MSEK
  • Lipidor har under juni månad 2019 bildat dotterföretaget Emollivet AB för kommersialisering av veterinärmedicinska produkter

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

  • I början av november färdigbehandlades den sista patienten i bolagets pågående fas III- studie
  • Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden 

Se delårsrapporten

Delårsrapport Q3 2019

Offentliggörande

Denna information är sådan som Lipidor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Rapporten lämnades för offentliggörande genom VD’s försorg kl. 08.00 den 21 november 2019.

Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)

VD, Ola Holmlund

Telefon: +46 (0) 725-07 03 69

 

Certified adviser

Corpura Fondkommission AB, Artillerigatan 42, 4 tr, 114 45 Stockholm

Hemsida: www.corpura.se

e-mail: ola.holmlund@lipidor.se

Fogdevreten 2 

171 25 Solna 

Lipidor AB, Org. Nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna. 

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Taggar:

Dokument & länkar