Emission och teckning av teckningsoptioner 2017/2020 i Litium AB (publ)

Report this content

Årsstämman den 6 april 2017 i Litium AB (publ) emitterade 329 689 teck­nings­optioner 2017/2020 och det helägda dotterbolaget Litium E-commerce AB har tecknat samtliga dessa teckningsoptioner.

Årsstämman i Litium AB (publ) den 6 april 2017 beslutade att inrätta ett tecknings­op­tions­baserat incitamentsprogram dels genom emission, utan vederlag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 329 689 teck­nings­optioner 2017/2020, som vardera ger rätt att un­­der perioden 18–29 maj 2020 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betal­ning en­ligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av den volym­­vägda genomsnittliga senaste betal­kursen för bolagets aktie på AktieTorget under peri­oden 7–28 april 2017, dock lägst aktiens kvotvärde, dels genom godkännan­de av överlåtelse av teckningsoptionerna.

Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, samman­lägg­ning och företrädesemission.

Totalt 329 689 teckningsoptioner har tecknats av helägda dotterbolaget Litium E-commerce AB, som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta op­tionerna till anställ­da inom koncernen i enlighet med årsstämmans beslut.

Överlåtelse av optionerna ska ske mot kon­tant er­sätt­ning motsvarande ­op­tion­ens mark­nads­värde vid över­låtelse­tid­punkten, be­räknat genom en oberoende värdering med til­lämp­ning av Black & Scholes-formeln.

Skälet till att optionerna emitterats utan ersättning är att de ska användas för implemen­ter­ing av incitaments­programmet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas före­trädes­rätt och införandet av incita­mentsprogrammet är att möjliggöra för Litium-kon­cernen att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 329 689 kro­nor, innebärande en utspädning om fem procent av bolagets nuvarande aktiekapital.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Årsstämma 2017. Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Prenumerera