• news.cision.com/
  • Litium/
  • Spridningsemissionen i Litium kraftigt övertecknad – tillförs fler än 5 000 nya aktieägare

Spridningsemissionen i Litium kraftigt övertecknad – tillförs fler än 5 000 nya aktieägare

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I LITIUM AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Det slutgiltiga utfallet i Litium AB (publ):s (”Litium” eller ”Bolaget”) spridningsemission, som offentliggjordes den 23 februari 2021 (”Erbjudandet”), visar att anmälningar för teckning av cirka 3 640 000 aktier, motsvarande cirka 89 MSEK eller 340 procent av de erbjudna aktierna. Teckningskursen har fastställts till 24,37 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 1 075 092. Styrelsen i Litium har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 23 februari 2021.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 1 200 000 aktier, dock motsvarande högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,2 MSEK), och riktade sig till allmänheten i Sverige. Teckningskursen om 24,37 SEK per aktie har fastställts baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under anmälningsperioden som löpte mellan den 24 februari till och med den 9 mars 2021, med en rabatt om tio (10) procent. Syftet med spridningsemissionen var att öka marknadens kännedom om Bolaget, öka antalet aktieägare och ge bättre försättningar för en ökad likviditet i handeln med aktien.

Utfallet

Anmälningar för teckning av cirka 3 640 000 aktier har inkommit i Erbjudandet, för vilken anmälningsperioden avslutades den 9 mars 2021, motsvarande cirka 340 procent av de erbjudna aktierna. Då Erbjudandet uppgick till högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,2 MSEK) har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 1 075 092 baserat på den fastställda teckningskursen om 24,37 SEK per aktie. Bolaget tillförs därmed cirka 26,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 7,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i Litium med 1 075 092, från 13 177 109 till 14 252 201, och Litiums aktiekapital med 1 075 092 SEK, från 13 177 109 SEK till 14 252 201 SEK.

Vd Patrik Settlin kommenterar

”Under 2020 har Litium skapat stora aktieägarvärden och många nya aktieägare har anslutit inklusive några av Sveriges främsta institutioner. Vi öppnar 2021 med en spridningsemission som har varit en viktig milstolpe i vårt arbete med att ytterligare bredda ägarbasen, förbättra likviditeten i Litiums aktie och öka marknadskännedomen om Litium. Det är vår övertygelse att detta kommer att gynna alla Litiums aktieägare. Extra roligt är att intresset varit stort hos både kunder och partners och jag vill passa på att önska det stora antalet nya aktieägare varmt välkomna – resan har bara börjat.”

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Litium i Erbjudandet.

För mer information kontakta:

Patrik Settlin, vd Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22
E-post:
patrik.settlin@litium.com

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00. För mer information besök gärna www.litium.se

Denna information är insiderinformation som Litium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021, klockan 16:52 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Litium. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Litium för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Litiums aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Litium anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Litium inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.