Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB 1/7

Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 juli 2003 kl. 12.00 i Expon, Sickla Industriväg 9, Nacka. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 juni 2003, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 30 juni 2003 klockan 16.00 under adress LjungbergGruppen AB, Box 6474, 113 82 Stockholm, via fax 08-610 19 01, per telefon 08-610 19 00 eller via e-mail: info@ljungberggruppen.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer samt telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 19 juni 2003. Ärenden som skall behandlas på stämman 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av offentligt erbjudande om förvärv av aktierna i Fastighets AB Celtica (publ) 7. Stämmans avslutande Offentligt erbjudande om förvärv av aktierna i Fastighets AB Celtica (publ) LjungbergGruppen har genom pressmeddelande den 13 juni 2003 - villkorat av bolagsstämmans godkännande - lämnat ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Celtica. Erbjudandet innebär att LjungbergGruppen betalar 58 kronor kontant för varje aktie i Fastighets AB Celtica. Bolagsstämman föreslås godkänna av LjungbergGruppen lämnat offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Celtica enligt de villkor som framgår av pressmeddelandet av den 13 juni 2003. Handlingar inför bolagsstämman Prospekt upprättat med anledning av erbjudandet till aktieägarna i Fastighets AB Celtica kommer omkring den 16 juni 2003 att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Hälsingegatan 47 i Stockholm, på bolagets hemsida www.ljungberggruppen.se, samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i juni 2003 LJUNGBERGGRUPPEN AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/13/20030613BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/13/20030613BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument & länkar