Facklig solidaritet med omvärlden viktigt för LO-kongressen

Den fackliga samverkan med omvärlden behöver stärkas för att hävda löntagarintresset. Det fastslog LO-kongressen idag när de internationella fackliga frågorna diskuterades. LO-kongressen beslutade bland annat att LO ska verka för bättre uppföljning och kontroll av företagens sociala ansvar grundat på ILOs och OECDs regelverk.

Grunden för LOs internationella arbete är att aktivit arbeta för att de grundläggande mänskliga rättighe-terna i arbetslivet respekteras och främjas i alla länder. I detta syfte ska LO bland annat arbeta för att utveckla starka, fria och demokratiska fackföreningar och väl fungerade arbetsmarknadsrelationer runt om i världen. För att stärka den sociala dimensionen av globaliseringen vill LO att det ska bli möjligt att kunna vidta internationella sympatiåtgärder på överstatlig nivå.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera