LO-förbunden ska medlemsrekrytera tillsammans

LO-kongressen behandlade idag flera motioner och förslag som handlar om medlemsrekrytering. Kon-gressen beslutade bland annat också att den som har flera anställningar och är medlem i ett LO-förbund ska garanteras hjälp och bli företrädd av facket, antingen av sitt eget förbund eller genom fullmakt till det förbund som bär kollektivavtalet.LO och förbunden bedriver sedan i juni 2007 ett gemensamt arbete för ”Högre organisationsgrad”. Syftet är att LO och förbunden gemensamt ska prioritera rekrytering av medlemmar för att bibehålla, och på sikt höja, organisationsgraden. LO-kongressen ställde sig bakom arbetet och slog även fast att medlems-rekrytering är ett prioriterat område som ska genomsyra all verksamhet och vara ett gemensamt ansvar för alla LO-förbund.

Styrelsen manade till gemensam kamp mot den borgerliga regeringen: De vill slå mot fackföreningsrö-relsens fundament. Mot att vi är många och att vårt löfte till varandra håller – att vi har en hög organi-sationsgrad och starka kollektivavtal. Det vi kan göra för att hålla emot är att stå enade och solidariska och gemensamt pröva alla möjligheter för att organisera hela arbetarklassen.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera