LOs avtalssekreterare Per Bardh om EG-domstolens dom mot Luxemburg – EU-kommissionen bör öppna utstationeringsdirektivet för revidering.

Luxemburg har för långtgående regler för arbetstagarskydd och detta strider mot gemenskapsrätten. Det anser EG-domstolen som ger kommissionen rätt på alla punkter i tvisten mot Luxemburg (Mål C-319/06).


Domen gäller så kallad utstationering av arbetstagare, dvs. då en arbetsgivare tillfälligt åker till ett annat land med sina anställda för att utföra arbete där. Det är en mycket restriktiv syn på medlemsstaternas möjligheter att hävda sina arbetsrättsliga bestämmelser som EG-domstolen redovisar. Enligt domstolen har värdlandet inte rätt att fullt ut tillämpa sina arbetsrättsliga regler på dessa arbetstagare.

Dessutom tycks EG-domstolen anse att i princip varje villkor och åtgärd som påverkar det utstationerande företagets verksamhet i värdlandet, är att betrakta som ett hinder mot den fria rörligheten. Inte ens de minimivillkor som medlemsstaterna redan har fastställt i EG-direktiv anses möjliga att ställa enligt EG-domstolen.

– EG-domstolen visar allt mindre förståelse för löntagarnas intressen eller sociala aspekter. Den tar ingen hänsyn till de särskilda svårigheter som uppstår när det gäller att skydda arbetstagarna då företagen rör sig fritt över gränserna. Domstolen tycks i dagsläget endast prioritera fri rörlighet, säger Per Bardh.

LO är mycket kritisk till EG-domstolens oförståelse för olikheterna i medlemsstaternas arbetsmarknadssystem och menar att medlemsstaternas utrymme att själva reglera arbetsmarknaden minskar. Obalansen mellan gemenskapsrättens sociala och ekonomiska dimension blir bara större och större.

– EG-domstolen drar åt tumskruvarna kring medlemsstaternas arbetsmarknadssystem. "Förenade i mångfald" var det motto som föreslogs EU när det konstitutionella fördraget utformades, detta motto har reducerats till tomma ord, menar Per Bardh.

LO anser att EU:s politiska institutioner måste agera för att återställa intentionerna bakom utstationeringsdirektivet och ge medlemsstaterna utrymme att reglera den inhemska arbetsmarknaden. Likaså vill LO att likabehandlingsprincipen återupprättas, så att utstationerade arbetstagare får samma rättigheter som värdlandets arbetstagare.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera