Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 april 2018 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

-          Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 april 2018,

-          Dels senast tisdagen den 3 april 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Logistri Fastighets AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@logistri.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 3 april 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.  

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.logistri.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster  

I bolaget finns totalt 2 520 000 aktier, motsvarande 2 520 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman  

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:

(a)                om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b)               om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna;

(c)                om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse och revisorer.

11. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))  

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 214 432 000 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 237 112 000 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 680 000 kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje utdelning ska 2,25 kronor per aktie betalas, således totalt 5 670 000 kronor.

Styrelsen föreslår att avstämningsdagar för betalning av utdelningen blir den 11 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 och 19 december 2018. Utbetalning av utdelning kommer att ske tre bankdagar efter avstämningsdag.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 39,8 av aktierna och rösterna i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

  • Advokat Fredrik Lundén föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
  • Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
  • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kr, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (ärende 9).
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
  • Föreslås omval av Lennart Öman, Patrik von Hacht, Peter Hogren och Mattias Ståhlgren till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Lennart Öman som styrelsens ordförande (ärende 10).
  • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

___________________

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer senast den 19 mars 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.logistri.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2018

LOGISTRI FASTIGHETS AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:00 CET den 7 mars 2018.


Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

Prenumerera